Gå till innehåll

Eva Wiklund och Emma NIlsson, rektor
Hembygdsföreningens ordförande Eva Wiklund överlämnar en klassuppsättning till Emma Nilsson, Tavelsjöskolans rektor.

Minnen från Långviken – så heter en skrift som handlar om att vara barn i Tavelsjöbygden för 100 år sedan. Det är Ottilia Köllner (född Sandström) 1916 -2007 som skrivit om olika barndomsminnen från sin uppväxt i Långviken.

Tavelsjö hembygdsförening har fått familjens medgivande att trycka upp skriften i en större upplaga.

Nu skänker föreningen en klassuppsättning till Tavelsjö skola. Minnen från Långviken ger en fin och tankeväckande bild av hur det kunde vara för ett barn att växa upp i Tavelsjöbygden för 100 år sedan.

Skriften säljs av hembygdsföreningen för 50 kr där överskottet går till Rädda barnens verksamhet i Ukraina.

Julen, den stora midvinterhögtiden, har här i denna vrå av världen firats ungefär som förr. Inga störande företeelser har förekommit i form av fylla och oljud, som förr i tiden var absolut oskiljaktigt från julfirandet. Ett det allra härligaste väder har också bidragit till att årets jul av mången med glädje bevaras i minnet, ty i vanliga fall brukar ju snö och köld vara allenarådande vid juletid. Julaftonens kväll blevo åtskilliga hem besökta av jultomtar, som var de gjorde besök väckte idel munterhet och glädje. Julmorgonens tidiga timmar ekade av bjällrors muntra klang, ty många både nära och fjärran boende skulle ju besöka julottan. Denna var också talrikt besökt och kyrkokören bidrog med tvenne lyckade sångnummer, vilket i icke ringa mån bidrog att höja julstämningen. Även under högmässan sjöng kören en sång, mycket väl utförd. Annandagens afton höll Tavelsjö kristliga ungdomsförening sin sedvanliga årsfest i samband med årsmöte. Denna fest är den enda, som hållits under helgen. Inte att undra på därför, att den var talrikt besökt, särskilt av ungdomen. Först höll komminister Levander en kort predikan, varefter kaffe serverades och kyrkokören bjöd på flera sångnummer som mottogs med livligt bifall. Så höllos mötesförhandlingarna varvid samtliga styrelseledamöterna omvaldes. Sedan följde ett par solosånger av Hr J. Åberg och fröken Åberg. Till sist plundrades de båda julgranarna på sina godsaker, och dessa gingo under klubban och försåldes till verkliga kristidspris. Så skildes man åt med minnet av en angenäm afton. Till sist är det kanske på sin plats, att nu vid årsskiftet uppmana alla, att vid prenumeration av tidningar ej förglömma vår Kuriren. Särskilt alla nykterhetsvänner påminnas om de upprop som utgått från de olika nykterhetssamfunden om att ej på minsta sätt stödja den förbudsfientliga tidningspressen. Så får jag slutligen önska alla denna tidnings läsare, både kända och okända ett i allt gott nytt år.
Hieronymus

Malin Ackermann avtackas av Eva Wiklund med en burk lokalproducerad honung.
FOTO: Hans Göran Olofsson

TAVELSJÖ. Ett bokkafé i Församlingsgården, Tavelsjö, med Malin Ackermann blev en succé. Hembygdsföreningen var arrangör i samarbete med Tavelsjö församling och ordföranden Eva Wiklund hälsade välkommen till ett 30-tal åhörare.
Malin Ackermann har nyligen kommit ut med sin bok Kaos, kamp, lev! och berättade om sitt liv och läste högt delar av boken. Malin har rötter i Tavelsjö och Malgovik och upplever byarna som fantastiskt mysiga.
Vid 47 års ålder fick hon diagnosen bröstcancer ett besked som vände upp och ner på livet, hennes sätt att se på livet och att leva. Hennes tid med behandling av cancern blev en kamp för livet på flera sätt. Bland annat drev hon kampen för att Skatteverket skulle få vara kvar i Lycksele, vilket blev en stor seger. Hon sa upp sig, började skriva och blev inspirerad av Torgny Lindgren och Sara Lidman.
Malin har medverkat i projektet Västerbotten läser, för att främja läsandet i länet. Hon fick inleda Littfesten 2017 dagen efter att Torgny Lindgren gått bort med att läsa upp ett brev från honom till henne.
Efter cancern ville Malin vara ensam och hyrde Missenträsk. Sedan fick hon gestalta Sara Lidman i en film om Sara, vilket var betydelsefullt.
Malins berättelse om hur livet förändrats med nya öppningar och möjligheter var mycket intressant. Nästa projekt för Malin är att starta ny en bokhandel i höst i samarbete med Calle Franklin, Lycksele. Bokhandeln ska kombineras med kulturella aktiviteter.
Hembygdsföreningen bjöd på fint fika, stämningen var god och många köpte Malins bok.

Ur VK 2022-10-07 (Nils-Åke Sandström)

Birgitta Karlsson sålde bröd i olika former. Här samtalar hon med Signar Olofsson, Umeå. FOTO: NILS-ÅKE SANDSTRÖM

TAVELSJÖ. Höstmarknaden vid bygdegården i Tavelsjö lockade väldigt många besökare, trots att det var på valdagen i år. Solen sken och Tavelsjö hembygdsförening stod som tidigare år för arrangemanget och fikaförsäljningen.

Cirka 15 utställare sålde lokala produkter, både ät- och drickbart, samt olika hantverk. Även i år visade Rolf Appelblad fårklippning och Camilla Rolandsson körde hästskjuts. Veterantraktorer visades upp av Lois Olofsson med flera.

Styrelsemedlemmarna var engagerade på olika sätt, till exempel som parkeringsvakter och korvförsäljare, och i bygdegården såldes gott fika.

Ur VK 2022-09-16

Återigen kärva tider. Här ses Susanne Nordbrant, Dodd Johansson, Rolf Appelblad, Fredrik Appelblad och Kjell-Åke Johansson.

GRUBBÄNGET. För 43:e året i följd görs kärvar på Grubbänget, nu av Tavelsjö Hembygdsförening.
Det började med Grubbe Scoutkår som höll på i cirka 30 år tills kåren blev vilande. Även Haga och Umeå Scoutkårer var med en tid. Mats Pleje, lärare på gymnasiesärskolan, hakade på för cirka 15 år sedan.

När Grubbe Scoutkår slutade tog Tavelsjö Hembygdsförening över. Kärvarna säljs på julmarknader.

Ur VK 2022-09-14

Höstens kalla vindar draga fram över bygden, som nu ser rätt så dyster ut. Att kung Bore är i antågande är lätt att känna. Marken har ju varit klädd i vinterskrud ett par gånger, men snön har tinat bort. Nu sist lämnade efter sig en ganska förarglig isskorpa till stort förfång för trafiken på vägarna. Man skall se sig väl för att man inte sätter en rova i all obetänksamhet.

Några särskilda nyheter från vår trakt äro ej att omtala. Det som händer och sker hör till det alldagliga.

Den del av Tavelsjö som i allmänhet benämnes Varmvattnet, samt byarna Blomåker och Österbacka skola inom den närmaste tiden erhålla elektriskt ljus och kraft. Arbetet med framdragandet av ledningarna samt inmonteringen pågår med iver. Inalles ett dussintal abonnenter äro anslutna till anläggningen. Kraften tages från Harrsele och anknytes till högspänningsledningen i Tavelsjö. Även inom dessa ovannämnda byar finnas de som föredraga att sitta vid sina rykande fotogenlampor. Kanske är det den rådande penningsknappheten som också spelar en inte obetydlig roll.

Att tala om någon nämnvärd arbetslöshet inom våra trakter är kanske inte tillbörligt. Någon egentlig arbetarstam finnes icke här utan utgöras arbetarna för det mesta av jordbrukaresöner och mindre jordägare. Dessa få nu söka sin utkomst från sin egen eller, sin faders torva. De sedvanliga timmerdrivningarna häromkring på sin faders torva. De sedvanliga timmerdrivningarna häromkring på vintrarna ha ännu ej hörts till, men nog torde framdeles några mindre drivningar komma att av Mo & Domsjö bortsättas. Förtjänsterna med dessa komma nog att betydligt understiga de förra årens.

Gustaf Adolfs-dagen kommer att här högtidlighållas med en enkel aftonunderhållning i kyrkan instundande söndag kl. 5 em. Föredrag kommer att hållas av komminister Levander. Manskören >Sjung, Sjung> skall underhålla med körsång och detta är ju nog, för att aftonen skall bli trevlig. Dessutom blir det deklamation mm.

Hieronymus

Skördearbetet har nu tagit sin början här ganska allmänt. Årets skörd är ifråga om kvantitet rekordartad, men med kvalitén är det både si och så. På sina ställen har en svår sjukdom på både halm och korn börjat visa sig. Den sprider sig ganska fort och på grund härav har många måst taga itu med skördearbetet kanske fortare än de beräknat. Av allt att döma blir det dock ett gott år, om inte för tidig frost inträffar samt om gott torkväder erhålles. Skördearbetet försvåras i hög grad av liggsäd. Årets höskörd torde har blivit över medelmåttan och kvalité när mycket god. De naturliga ängarna ha dock varit dåliga på grund av för kylig väderlek under försommaren. Potatislanden härjas allmänt av en svår farsot. Blasten angripes först genom att den svartnar samt blir slak och liknar mest förfrusen. Även på potatisen börjar det synas efter en tid. En del ha slagit utav blasten med liar och på så sätt sökt hämma sjukdomen att även angripa potatisen. Det är med ett visst intresse man emotser utgången av denna sjukdom, ty blir man utan potatis har man borta en viktig faktor i hushållsförnödenheterna. "Pären ha jär mat'n bå åt svina och falke", så sade direktör Westerlund i Brattby en gång i ett föredrag, och med honom instämma hundratals bondgummor, som skola laga mat åt både folk och svin. Både blåbär och lingon förekomma rikligt detta år. Några större avsättningsmöjligheter ha emellertid ej funnits. Torkerierna hava ju köpt men priserna hava kanske varit för låga. Höstens valkampanj har ännu ej nått vår by med sina högsta vågor. Några politiska föredrag har ännu ej hållits inom detta valdistrikt vare sig av det ena eller andra partiet. Kanske skall det framdeles börja agiteras. Jordbrukarnas riksförbund eller numera Bondeförbundet har förr börjat valstriden med hållandet av föredrag av än den ena, än den andra sörlänningen, som gjort sig besväret att resa hit upp och prata bondeförbundets allena rättsinniga politik för bönder häruppe. Innevarande höst har dock ej någon sådan varit här, inte ens deras främste kandidat, hr Gabrielsson, har börjat sin agitation. Resultatet av höstens val emotses dock ganska allmänt med ett stort intresse. Det är ju nu även kvinnornas tur att säga sin mening i politiska även som i andra frågor.

Hieronymus

Våren - hur härligt klingar ej det ordet? Intet ord kan väl som detta fängsla och tjusa samt lyfta en högt över tidens futtigheter. I mannaminne har väl aldrig någon så härlig och tidig vår som den innevarande inträffat. Efter förhållandet i naturen kan man gott säga att det är, tre å fyra veckor tidigare än under normala förhållanden. Vi ha ju blott hunnit hälften av maj och lövskogen ståtar i full lövskrud och häggarna stå nästan i fullt flor. Vallarna synas särdeles livskraftiga denna vår, särskilt de yngre, och torde den grundliga rotblöta vi under pingsthelgen fått, än ytterligare sätta liv i gräsväxten, blott det blev värme efter regnet. Det ymniga regnet torde också vara till stort gagn för sommarbetet, till glädje o. fromma för dem, som lida av foderbrist. Vårbruket har ännu ej tagit någon nämnvärd fart. Endast en del myrsådder ha gjorts på de myrjordar, där man måste så medan tjälen finnes kvar. Kommer nu värme efter regnet, blir det nog fart med vårbruket, och utsikter finnas för att kunna undanstöka vårsådden betydligt tidigare än i fjol. Någon nämnvärd vårflod har det ej varit denna vår, vadan de jordägare som förr plågats av översvämningar, nu äro kvitt dessa. Pingsthelgen har i våra bygder förflutit lugnt och stilla. Våra sångare ha haft på sin lott att fylla nöjeslystnaden. Manskören gav konsert i Norrby skola pingstdagen kl. 6 em. och kunde glädja sig åt en efter ort och förhållanden ganska talrik publik. Lokalen var för trång och kvav för att kunna ge sången den rätta klangen och förtog mycket av dess välljud. Annandag pingst gav kören konsert i Tavelsjö kyrka. Publiken var fåtalig, kanske till stor del beroende av det regniga vädret. Här kommo tonerna till sin rätt, och det gedigna programmet genomgicks utan någon som helst brist eller skavank. Både program och utförande vittnade om god smak och sångkultur. Våra sångare äro värda beröm och borde vara förskonade från den illvilja som ofta visas dem. Sången är ju en skänk från alla goda håvors givare, ett pund, som det är aktning värt att rätt förvalta.

Hieronymus

Julen har här gått i fridens tecken. Inga nämnvärt berusade ha synts till och . allt har varit lugnt och stilla. Trakten häromkring torde höra till, de bästa inom vårt län ifråga om lönnbränning. Ännu har nog ingen kommit på den lagstridiga iden att bränna. Kanske frukta de som har lust därtill att fä göra bekantskap med vår landsfiskal, som särskilt synes vilja lägga an på att fä lönnbrännare och lönnkrögare kända. Inga särskilda tillställningar ha förekommit. De sedvanliga gudstjänsterna ha ej varit så talrikt besökta, undantagandes julottan då det var ganska mycket folk.

Annandag jul höll Tavelsjö ungdomsförening sitt sedvanliga årsmöte. Till styrelse valdes följande personer: ordf Olof Persson efter komminister Y. G. Levander som avsade sig ordförande­skapet, vice ordf hr Johan Lundberg, kassör C. M. Holmgren, sekret. Johan Karlsson, vice sekr. Elin Karlsson, revisorer Nils Karlsson och J. B. Forsberg, suppl. Karl Zingmark och Albert Ohlsson. Vidare förekom tal och sång samt servering av kaffe. Till sist hölls auktion på konfekt och äpplen ur de två julgranarna. Inkomsten av dagens fest beslöts att tillfalla svenska kyrkans mission, som är särdeles i stort behov av hjälp. Föreningens medlemmar uppmanades att på ett särdeles kraftigt sätt agitera för att nästkommande trettondagskollekt måtte bli så stor som möjligt.

Får till sist önska alla ett i allo lyckobringande och välsignelserikt nytt år. Undertecknad skall även under det kommande året så gott sig göra låter försöka att hålla Tavelsjöbygden i minne och hågkomst i tidningens spalter.

Hieronymus

Någon höst med ett så utpräglat vackerväder torde ej många minnas. Vi äro ju nu i slutet av november och helt litet snö har fallit. Snön har genom blitt väder o. köld förvandlats till en bastant isskorpa. Trafiken på vägarna bedrivas både med slädar och hjuldon. Det ser rent av lustigt ut när en kommer på sin cykel och den andra susar fram på sin stålspark. Många torde också försöka sig på rovsättning, men skörden blir nog klen.

En hel del avverkningar komma nog att påbörjas inom den närmaste tiden. Den stagnation på skogsmarknaden som varit rådande en tid har nu förbytts i ett livligt köpande och säljande. Motorsågar komma även under denna vinter att förflyttas från den ena till den andra platsen. Icke obetydliga förtjänster beredas av denna trävarurörelse för befolkningen, både genom huggning och körning.

Tavelsjö mejeri som under de båda sistförflutna åren haft sin drift inställd slår nu åter den 22 dennes upp sina portar. Det har ombildats till andelsmejeri och ett livligt intresse synes förefinnas hos allmänheten för denna särdeles nyttiga hantering. Mjölkpriset kommer att bli 35 öre per liter. Hos en del bönder slumrar ändock intresserade sig mera för denna hantering kanske man började inse huru illa ställt man har det med sina kreatursbesättningar. Många ha kor i sin ladugård som ej hälften kunna betala vad födan och vården kostar. Sedan man fått en sådan i sin ladugård begriper man icke att det ej bär sig, utan man omhuldar kossan lika noggrant som en riktigt prima. För att mejerihanteringen skall kunna ge det resultat som önskligt är skulle man lägga större vikt vid kreatursbesättningarnas beskaffenhet. En tjurförening vore ett steg i rätt riktning. Men hur få en sådan till stånd i Tavelsjö? Nog för att det borde gå om man blott hade en liten smula intresse. Orten är ju både stor och välbärgad och skulle ej heller förlora i välmåga om den lade större vikt vid en mera rationell boskapsskötsel. Nej, så här låter det! Det angår ingen huru jag sköter mina kor och huruvida kor jag har i min ladugård, utan var och en har rättighet att handla och vandla som en bäst finner. Detta vittnesbörd för den frie bonden är ju gott och väl och visar att han är hemma på sin torva. Men jag tror att det skulle kännas lika gott om man kunde fä bort en massa sega och egenartade fördomar som finnes litet varstans. Rovodlingen bedrives här i en mycket ringa omfattning. En del bönder ha ju insett nyttan därav och hålla sig därför med rotfrukter i en icke ringa mängd. Större delen däremot ha ej insett det nyttiga i att hålla sina mjölkkor med rotfrukter utan betrakta rotfruktsodlingen · som en tidsförödande fåfänga utan något som hälst ekonomiskt utbyte. Av rovor tär en mjölkko aldrig för mycket om man utfordrar henne med annan föda i lämplig mängd. Dessutom kan en bonde aldrig odla för mycket rovor. Man skall ej behöva frukta för att det blir för riklig utfordring med denna fodervara.

Kommunalfullmäktigevalet och dess resultat är nu känt. Antalet röstade i Tavelsjö var ju helt litet i förhållande till de röst­berättigades antal. Man tyckte väl att när som man enats om en samlingslista det ej var så viktigt om man röstade eller ej. Det kan ju vara så när blott en lista förekommer och alla äro eniga om den. Strykningarna voro ju många och sammanräkningen besvärlig men torde de valda dock ha det bästa vettet om kommunens angelägenheter. Detta vad som beträffar Tavelsjö valdistrikt.

Efter nyåret kommer Rödå-byama att få poststation förlagd till Ytterrödå. Nu äro de hänvisade till Tavelsjö och den lant­brevbäringslinje som utgår från Tavelsjö till Överrödå bortfaller därmed. Ett länge närt önskemål blir därmed förverkligat. Trafiken och arbetet med skötseln av Tavelsjö poststation blir ju därigenom betydligt mindre besvärlig.

Hieronymus

 

 

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.