Gå till innehåll

Den 17 december 1919, professor Portas dag, är nu lyckligt och väl förgången. Intet märkvärdigt hände i våra trakter, dagen var mulen som en annan vanlig midvinterdag. Hos somliga människor hade nog den tanken fäst sig, att det skulle inträffa något uppseendeväckande. En del personer hade börjat se en mörk fläck på solen en hel vecka i förväg, de sade åtminstone så. Om den solfläcken existerat blott i skådarens fantasi eller i solen kan jag ej avgöra.

Ett synnerligen gott före har under den senaste tiden varit rådande. Därför har också ett rörligt liv rått å våra vägar med körslor hörande till hem och gård. Ovanligt lugnt är det denna vinter med förtjänsterna i skogarna. Det har berättats att efter Tavelån ej en enda stock denna vinter kommer att framköras.

Julen närmar sig med raska steg. I hemmen råder en febril brådska för att kunna få allt i ordning till jul. Intet i matväg torde denna - sedan 1913 första fredsjul - behöva sakna. I matväg har ju julen sina traditioner. Nu finns det ju både fisk och fläsk, gryn och rågsikt, dessa för en jul så viktiga faktorer. Så till sist torde det elektriska ljuset i högsta mån bidraga till att göra denna jul till en glad jul.

En god och glad jul med matlust och glädje samt ett i allo lyckosamt nyår med hälsa och välbefinnande, tillönskas både vänner och ovänner, kända och okända, unga och gamla av.

Hieronymus

Kung Bore har nu gjort sitt intåg i våra bygder på renaste allvar. Dagarna äro mörka och kulna, ruskiga och snörika. En ganska sträng köld rådde dock en längre tid innan snön kom detta till ovärderligt gagn för de som under vinterns lopp ha att färdas över sjöar och myrar, vilka nu tillfrusit fullt bärkraftigt.

En tjuvskyttehistoria har de senaste veckorna varit ett allmänt samtalsämne. Älgen skulle ha skjutits strax intill Högland på aftonen den 15 oktober och under påföljande natt bortförts. Spåren i snön kunde följas till Umeå - Degerforsvägen. En annan älg skulle samma dag ha fällts invid Jäktande i Vännäs socken. Historien är i sitt slag sällsynt i våra trakter på den senare tiden.

Fredagen den 21 dennes höll kapten Ernst Liljedahl föreläsning i Tavelsjö folkskola över ämnet: Livets mening. Ämnet var kanske det allra bäst valda. Föreläsaren började med att det funnes två åskådningar om livets mening, nämligen: den materialistiska och den spiritualistiska. För att få den rätta åsikten om livets mening måste man begagna sig av den spiritualistiska. Föreläsaren framhöll vidare huru som människans andeliv var att likna vid ett träd, varav grenarna utgjordes av det sköna, arbete, lycka, glädje m. fl. Själva stammen måste dock bestå av godhet och kärlek till det idel goda. Föreläsaren avslutade sin gedigna föreläsning med att citera Victor Rydbergs minnesrika ord: Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, o.s.v. Föreläsaren avtackades med en ihållande applåd från den till ett 125-tal uppgående publiken.

Föreläsningen var den första som hölls i Tavelsjö för höstterminen, de andra föregående ha hållits i Ytterrödå, där det största antalet av medlemmarna inom Rödå-ortens föreläsningsförening äro tillfinnandes. Varför icke bilda en föreläsningsförening i Tavelsjö så att man ej behövde resa den långa vägen till Ytterrödå för att åhöra föreläsningarna? Tavelsjö är en så pass stor by att den kunde bilda en förening själv, blott intresse funnes. Nämnas bör att den nu omtalade föreläsningen var besökt av personer som trotsat både den dåliga väderleken samt ända till en och en halv mils väg. Hos sådana personer finnes intresse för en föreläsning.

Hieronymus

En epidemi har denna höst härjat i våra trakter nästan lika hänsynslöst som spanska sjukan härjade i fjol höstas. Epidemien har dock inte haft sådana sorgliga verkningar som fjolårets, tvärtom. Epidemiens namn är - giftas. Icke mindre än sex par ha inom två månaders tid ingått äktenskap i Tavelsjö och dess omnejd. De flesta av dessa nygifta ha hugfest minnet av sin vigseldag, med ett bröllop efter gammaldags sed och bruk. Bröllopen ha under den nu tilländagångna krigstiden med ty åtföljande ransonering måst få vara. Men nu när allting är fritt igen, har den förut brukliga seden åter kommit till heders. Bröllopshögtidligheterna ha varit besökta av en mängd åskådare på varje plats, detta också en gammal sed.

Något mera nytt som händer och sker i våra lugna bygder har jag ej för tillfället att tala om, men skall jag innan jag sätter punkt beröra ett Tavelsjö-brev i Västerbottens-Folkblad för den 30 oktober, undertecknat "En yngling". Omnämnda brev innehåller just inga nyheter - i viss mån likt detta brev. Brevet handlar från början till slut om mig och mina skriverier i denna tidning. I mitt förra brev råkade jag vidröra en för "En yngling" ömtålig punkt, nämligen om bolsjeviklärornas predikande i våra trakter. Förut hade han "uppskattat" mig för mina snälla skriverier och beundrat mig emedan min "beskedlighet klätt min så bra". Tänk ändå, att få bliva uppskattad och beundrad av "En yngling". Nog är det väl dumt att missköta sig så att all kärlek är puts weg. Huru göra för att återigen kunna komma så långt, att "En ynglings" ögon kan skåda mig med behag? Kanske genom att läsa Folkbladet som "En yngling" gör det: läsa varje nummer från första till sista sidan flera gånger och för varje gång tycka att allting är nytt, gläfsa och skriva öppna brev i Folkbladet till personer, som genom lyckade affärsföretag hopsamlat någon förmögenhet på några tusen kronor. Kanske då åter Hieronymus blir uppskattad och beundrad av "En yngling". Får väl försöka, men torde nog misslyckas i båda fallen, få underbetyg i både läsning och skrivning. Såg även i brevet att ni skulle "resa till gud Lenins förlovade land och det med första lägenhet". Enda hindret tyckes vara att taga reda på vad Hieronymus är för en. Hoppas ni har uppfiskat honom, så att ni kan anträda färden när som helst. Lycksam resa!

Hieronymus

Tröskningsarbetet pågår nu med all iver i våra trakter. Årets skörd giver ett över medelmåttan gott resultat. Kornet giver i kvantitet åtskilligt mer än fjolårets, kvaliteten torde nog ej överträffa de två föregående årens. Dessutom har årets sällsynt goda bärgningsväder i hög grad bidragit till att föra årets skörd god.

Årets höskörd överstiger mycket de föregående årens mycket klena höskörd. Sedan år 1914 har aldrig i våra trakter inbärgats en så rikt givande höskörd. Till följd härav äro nu böndernas kreaturspriserna sprungit till en förr aldrig anad höjd. För goda mjölkkor betalas från 1,000 till 1,200 kronor, vilket ju får anses såsom ganska respektabla summor.

Potatisupptagningen pågår också nu med all fart och skörden lovar det allra bästa resultat. Det torde rentav arta sig till en mycket god rekordskörd. Somliga "pär"-knölar äro så stora, att de äro riktigt anskrämliga.

Lingonskörden har detta nådens år varit synnerligen riklig men torde till följd av den ringa avsättningen och de låga priserna få bortfrysa. Ingen i dessa höga arbetspristider torde tycka det vara lönt att plocka lingon för 10 öre litern som det betalas.

Blåbärskampanjen blev detta år synnerligen lam men torde det dock varit större förtjänst att plocka blåbär för 25 öre kg oränsade än att plocka lingon. Blåbären förekommo också i rikliga mängder på sina ställen. Ändock försökte en familj att utdryga sina plockade blåbär med de mindre av godbeskaffenhet förekommande kråkbären". Detta blev dock en skral förtjänst emedan bärtorkeriets föreståndare nekade att uppköpa de uppblandade blåbären.

Det är med betydligt större tillförsikt som vi denna höst gå vintern till mötes, ty nu har vi ju de elektriska lampomas lysande sken att vandra i. Det torde nog börja kännas lite kusligt för de personer som av pur snålhet ej indrogo det elektriska lyset i fjol vinter att nu se huru ljust de hava det de som togo ljuset i fjol. Fotogenen är ju nu ej så dyr som förr, men så är väl ljuset därefter. Elektriskt ljus ha byarna i Selet i Vännäs socken, Överrödå och Trollbärget i Degerfors socken samt Ytterrödå, Kvarnsvedjan m.fl. i Umeå socken erhållit denna höst från samma kraftkälla som Tavelsjö. Ljuset är både billigt och gott. Nu arbetas det med all kraft i byarna Kroksjö, Norrby, Sjömellantjärn, Västerå samt en hel del smärre byar och lägenheter däromkring för att inom den närmaste tiden få skruva på knappen och säga "varde ljus". Kraften tages från Gravmark i Sävar socken. Det är ej utan orsak man säger att elektriciteten gör landvinningar.

Inom Tavelsjö by har det denna höst en skolreform genomförts i det att byn i stället för förut en flyttande mindre småskola erhållit två fasta småskolor, en i östra och en i västra Tavelsjö. Till dessa småskolor har nu överflyttats folkskolans första klass vadan folkskollärarinnans förut tunga arbetsbörda i någon mån lättats. Det är dock svårt att få rum till de båda småskolorna, ty de skola ju blott inhysas i bondgårdar då det ej finnes mera än ett folkskolehus i byn. Man torde dock få börja bereda sig på att bygga ett skolhus till på var sida om folkskolan, ett i östra och ett i västra Tavelsjö, det är nästan omöjligt att få rum åt de båda varför det torde bli dryga kostnader för kommunen genom att bygga två på en gång, ty den ena sidan tyckes vara lika berättigad som den andra att få sitt skolhus. Får väl se hur det går, ty när Tavelsjö ha behövt något i byggnadsväg från kommunens sida så har det alltid blivit stridigt. En stämma i frågan på östra sidan hade utlysts till den 7 september, vilken var ganska talrikt besökt. En komité tillsattes för utredning om var skolan på den östra sidan skall stå, ty även här äro meningarna delade. Östra Tavelsjö torde nog få sitt skolhus först, emedan det är svårast att erhålla skolrum på denna sida. Dessa komiterade hade till den 14 sept. utlyst ny stämma, varvid beslöts att skolan skulle byggas samt bestämdes i det närmaste var den skulle byggas.

En hård tid torde den kommande bli för våra bönder. Deras produkter börja nu för var dag falla i pris, men arbetskraften snarare höjes än sänkes. Hittills har bönderna i alla fall klarat sig ganska bra undan kristidens flästa svårigheter men torde nu bonden få börja kännas vid kristidens hårda käppar. Emellertid är det ju glädjande, att alla kristidsförordningar äro ett dystert minne blott. Nu har åter den gamla friheten kommit tillrätta och inga förordningar inkräkta på den urgamla frihet, som den svenska bonden är så van vid. När bonden mister sin rätt att förfoga över sin ägendom efter eget gottfinnande förlorar han all håg till vidare arbete. Nu äro vi dock lyckligt över den hårda tiden och vi får ju vara tacksamma, när vi sluppit undan krigets förbannelse.

Hieronymus

Vårbruket är i det närmaste bortgjort här. Det har pågått under de mäst gynnsamma väderleksförhållanden. Ganska mycket rägn har vi fått och så har vi ju haft en mycket hög värme. En stor del av vårsådden lyser redan grön, och på sina ställen har potatisblasten hunnit ett gott stycke ovan jordytan. Om det fortsätter med värmen som det varit hittills och lika med rägn, så torde vi ha att till stor glädje emotse en vacker skörd. Årets höskörd torde också komma att slå rekord, som det nu synes åtminstone. Betesförhållandena ter sig också ganska ljusa, ty även här spelar rägn och värme en icke ringa roll.

Lövsprickningen har detta år gått särdeles raskt och fort. Sällan har lövet varit fullvuxet vid den här tiden förr. De s.k. mid-sommarblommorna ha redan börjat avlägga visit. Sommaren är en härlig tid, när blad och blommor pryda äng och backar i en underbar skön fägring.

"Mors dag" firades även här den 25 maj med en anslående fäst. Den gick av stapeln i Tavelsjö folkskola, som för tillfället dekorerats med grönt. Tavelsjö skolbarn hade satsat en viss kvantitet av mjöl och socker m.m., varigenom deltagarna kunde bjudas på kaffe med dopp. Pastor Levander höll ett varmhjärtat föredrag rörande dagens fästämne. Dessutom bjöds på berättelseläsning och vacker och riklig sång av skolbarnen. Alla deltagare voro mycket nöjda med aftonen när de skildes åt. Många uttalade förhoppningar om att framdeles få fira "Mors dag" varje år.

Hieronymus

Vår, vår! Återigen ha vi vår i naturen. Denna vår har hitintills varit blid och härlig. Särskilt de senaste dagarna ha varit som sommardagar. Snön har fått ett ganska kraftigt respass, vilket gjort att bäckarna till stor del översvämmat sina bräddar och tillställt förödelser i mindre skala. Fåglarna äro också i dessa dagar synnerligen glada. Dagen i ända kan man i skogen få höra en konsärt som saknar sitt motstycke. Våren är en härlig tid i naturen.

Men det är ju vår också i människohjärtat, särskilt i bondens. Bonden, som i dessa dagar börjar göra sig redo för vårbruket, hoppas också på bättre och ljusare tider. Kanske behöver han ej till hösten taga så noga reda på, hur många kom han har skördat och på heder och samvete deklarera årets skörd. Kanske får han också köpa sig en säck vetemjöl utan att behöva besvära sig med det krångliga bytandet. Bonden har ätit sig mätt varje måltid hittills, och inte skall han äta ihjäl sig om han får köpa en säck vetemjöl.

Under den gångna sommaren utfördes även här en hel del nyodlingsarbeten som detta år torde få giva sina första skördar. Bidraget från statens sida har nog gjort sitt till att nyodlingsarbetena tagit så stor omfattning. Nu lägger ju gödselfrågan intet hinder i vägen för att få beså det odlade.

Kommunalfullmäktigevalets resultat är nu känt, därav framgick att förbistringen i detta valdistrikt varit ganska stor. En av de valda, nämligen f.d. hemmansägaren C.E. Berglund i Strömsör var icke uppsatt som kandidat på det här den 9 mars hållna mötet. Hans namn var icke häller tryckt på en enda valsedel. Han blev vald genom ditskrivning av hans namn. Utslagen blev genom hr Berglunds val hemmansägaren Magnus Holmberg i Mickelsträsk. Detta var nog icke det väntade resultatet av strykningarna. Hr Holmberg är en synnerligen kommunalt vaken och inträsserad person, varför han borde ha fått plats i fullmäktige. Men om två år ha vi ju val igen. Och då får man väl rätta de nu gjorda missgreppen.

Valborgsmässoaftonen fick man ej se många Valborgsmässoeldar här som förut varit vanligt, detta beroende på att det var så mycket snö kvar i skogarna, varför det icke var någon lätt sak att taga sig upp på bärgen. Dessutom rådde tät dimma, vilken gjorde mödan lönlös emedan elden ej skulle synts lång väg.

Arbetslönema äro enormt höga här f.n.: en dagakarl betingar en arbetslön av fäm kronor och däröver, när han blir hållen kost. Skall han kosthålla sig själv blir arbetslönen väl en tia eller därutöver. Sommarpigor betinga en lön av 275 till 350 kr. för tiden från den 18 maj - 24 oktober.

Hieronymus

Landstings- och kommunalfullmäktigevalen äro nu undanstökade härstädes. Resultatet av det förra är ju redan känt, vilket visar att de frisinnade ha övertaget här över högern eller jordbrukspartiet, som det egäntligen kallar sig. Tavelsjö är häller inte något eldorado för socialismen. Vid landstingsmannavalet var det ju endast tre som röstade med "Det arbetande folket". Högern och jordbrukarnas riksförbund gingo som bekant under samma partibeteckning. Dessa erhöllo ju ett ganska stort antal röster, beroende på att en del lättroget folk läto av okunnighet lura sig att rösta med jordbrukarna. Även här finnes det en del lurendräjare i politik, som ej sky de simplaste medel när det gäller att vinna en person för sina åsikter. Mången kanske också blev alldeles villrådig med vilket parti man skulle rösta när man såg de många kandidatlistorna. Det fans ej mindre än fäm olika listtyper.

Kommunalfullmäktigevalet har däremot gått mera i så att säga enighetens tecken, emedan endast en kandidatlista varit tillfinnandes. Men nog torde det ändå bli lite svårt för dem som skola värkställa sammanräkningen av valsedlarna, ty det är nog gjort flera ändringar genom att stryka vissa av de uppsatta kandidaterna och inplacera andra i stället.

Någon egäntlig valstrid före valen har ej förekommit utan allt har gått i tysthetens tecken. Nog för att det vid valförrättningarna ibland uppstått ganska skarpa diskussioner, både sakliga och löjliga. Landstingsmannavalet var synnerligen talrikt besökt, icke minst av kvinnor. Kvinnorna i våra trakter synas hava inträsse nog för att även få den politiska rösträtten till andra kammaren.
Kommunalfullmäktigevalet var däremot fåtaligt besökt. Många kanske ej trodde det vara så viktigt med detta val, men däri misstogo de sig. Varför ej begagna tillfället att säga sin mening, när det en gång gives ett sådant. Men det är synnerligen skralt med det kommunala inträsset här. Ja hos en del personer finnes det ju och det ganska kraftigt.

Av nämndeman Nils Karlssons förklarade omvändelse till jordbrukarnas riksförbund blev det mycket väsen. Hr Karlsson blir ju som oftast utsatt för näsvisa frågor genom tidningarnas spalter. Den så lugne och fridfulle nämndemännen hade nog icke tänkt att det skulle blir så mycket väsen av att han tog avstånd från det frisinnade partiet, ty vad hr Karlsson önskar det är att han får vara i lugn och fridfullhet.

Hieronymus

Äntligen ha vi fått det efterlängtade elektriska ljuset. Söndagskvällen den 9 dennes började det låta se sig, i det att västra delen av Tavelsjö by erhöll ljus och i torsdagskväll f.v. erhöll återstoden av byn ljuset. Det fungerade utmärkt förutom en del missöden i inmonteringen. Ljuset är både starkt och klart, bara nu det håller streck som det börjat. Med det att ljuset erhölls flydde nog en stor del av det berättigade missnöje, som under en längre tid gjort sig gällande hos ljusabonnentema. Nog hade många fula ord, som sagts i mörkret, inbesparats om ljuset hade erhållits i fjolhöstas, som lovat var. Nu behöver nog ingen som abonnerat på ljuset gå i mörker och vara rädd för att stöta näsan av sig. Men säkert är att innan kommande höst ännu fler tillförsäkra sig elektriskt ljus, ty det är nog många som börja ledsna vid de rykande fotogen- och karbidlampoma, när de se hur härligt det blir med elektriskt ljus. Apropå karbidlampoma så böra de noga förvaras till minne från den tid då mänsklig¬heten hade det svårt. Något bättre minne tror jag att man ej kan få.

En nyhet är också, att det nu har bildats en föreläsningsförening i våra trakter. Den bildades i Ytterrödå den 2 dennes. Till styrelse valdes Johan Westerlund, Rödåliden, Olov Karlsson, Ytterrödå, C. M. Holmgren, Tavelsjö och Gustav Sandberg, Varmvattnet. Till revisorer valdes lärarinnan Anna Forsman, Ytterrödå och Johan Eriksson, Rödånäs. Ett stort antal medlemmar antecknade sig vid föreningens bildande. Föreningens namn blev Rödå föreläsningsförening. Så nu får man väl hoppas att innan den stundande hösten föreningen har kommit på traven så att den börjar erhålla regelbundna föreläsningar. Så en maning till befolkningen i byarna att på allt sätt understödja föreningen, dels genom att teckna sig som medlemmar, dels genom frivilliga bidrag i klingande form. Pänninggåvoma mottagas förstås med största tacksamhet. Genom att teckna sig som medlem har man ju den stora fördelen att få åhöra de flästa föreläsningarna gratis, ty medlemsavgiften är ju försvinnande liten.

Under den gångna veckan ha vi haft synnerligen blid väderlek, vilket gjort att föret blivit det allra yppersta och detta har gjort att timmerkörarna fått lasta väldiga timmerlass, varigenom timmerkörslorna undanstökas inom en ganska kort tid.

Under denna vinter hava en stor del hästägare i byarna häromkring givit sig av upp till Hällnäs och kört lass till fjällortema. Dessa hava nog i de flästa fall haft en god förtjänst, emedan forlönerna varit så abnormt höga.

En färskaste nyhet, visande att det fins folk också här som ej skyr de simplaste gärningar. En av de första dagarna byn hade det elektriska ljuset hände det sig en natt att hos en bonde en trasig glödlampa blev insatt i stället för en fullkomligt felfri sådan i bondens olåsta vedbod. Därför se till att man låser om sina felfria glödlampor, ty man får äljes riskera att få sig tillbytt en trasig sådan.

Hieronymus

Julen 1918 är nu ett minne blott. Den har även i denna lilla vrå av världen förflutit lugnt och fridfullt. Inga störande upptåg hava förmärkts. Det enda i andligt gott, som den bjudit på, har varit gudstjänsterna i kyrkan och hava också dessa i de flästa fall varit talrikt besökta.

Det elektriska ljuset, som vi förut med all säkerhet väntat till julen, blev också en grusad förhoppning, men jag tror ändå att det ej var mörkt i något hem under de förflutna hälgerna. Vi hoppas ännu att i en snar framtid fa börja använda det så mycket efterlängtade "lyset", som det allmänt kallas. Men vi äro så vana vid att få vänta på de företag, som skola vara oss till nytta att vi ej taga besvikelserna så hårt. Det är ju inte att undra på att man blir grym, när man ser och hör, att företag som påbörjats långt efter den tid, då vårt belysningsarbete påbörjats, äro färdiga och tagna i bruk. Om det hade nedlagts litet mera fart i arbete av dem, som ha haft med saken att föra, så kanske vi ej behövt vänta så länge.

Under den gångna sommaren, eller närmare bestämt under augusti månad, hölls här i Tavelsjö en föreläsningsserie av lärovärksadjunkt C. Cederblad. Hr Cederblads föreläsningar mottogs med det största inträsse utav en del bildningstörstande befolkning. Efter den sista föreläsningen tillsattes en komité, som fick i uppdrag att arbeta för bildandet av en föreläsningsförening härstädes. Komitén bestod av följande personer: komminister Y. G. S. Levander, folkskollärarinnan Lydia Gutke, nämndeman Nils Karlsson, fjärdingsman C. M. Holmgren, samtliga i Tavelsjö, samt hr Gustav Sandberg, Varmvattnet, Helmer Andersson, Rödåliden och Hilmer Eriksson, Västeråå. Komiténs sammansättning gav hopp om det bästa resultat, men av dess arbete har intet synts till, kanske har den ännu inte påbörjat sitt uppdrag. Önskligt vore ändock om komitén började sitt arbete med det första.

Det kommunala inträsset i denna del av Umeå socken är det synnerligen bedrövligt med. Under de senaste fäm åren har säkerligen ingen kommunalstämma å Backen vart i besökt av någon enda Tavelsjöbo. Man tager allting som man får det, men så blir väl också denna del av socknen behandlad som ett styvbarn. Det går icke att få till stånd ens så mycket som ett litet begravningskapell på härvarande kyrkogård. Om det än rägnar eller snöar, så att man ej vill skicka ut en hund, så måste präst och allmänhet förrätta jordfästningen under bar himmel. Så pass som ett litet brädskjul kunde man väl få göra anspråk på, men när ingen opponerar sig så är ju allt bra. Därför vore det av största vikt att inrätta kommunalfullmäktige i Umeå socken. Enligt den nu antagna författningen torde ju också detta önskemål förvärldigas. Och då kanske denna del av socknen i någon mån finge sina inträssen och önskemål tillgodosedda.

Varför icke låta härvarande komminister en dag i varje vecka öppna en pastorsexpedition, så att befolkningen tillhörande Tavelsjö kapellag ej behöva göra de besvärliga resorna ner till Backen, särskilt när det gäller lysningar o.d. Vad har befolkningen för nytta av att dessa avkunnas på Backen. Få väl nu se om det är några fler, som tycka att dessa önskemål borde drivas igenom.

Vad som i värkligheten borde göras, det är att Tavelsjö med de norr om denna by liggande byarna samt de närmaste i söder liggande byarna begärde ett utträde ur Umeå landsförsamling. Nog kanske skatterna blevo högre men man droge då också nytta av dessa. Skatterna äro ju också nu så höga, att vi väl borde ha något gott av den. Denna nu omnämnda delning av den nu stora Umeå socken skulle medföra att utvecklingen i dess helhet både i norr och söder bleve ställd på ett högre stadium.

Hieronymus

 

 

 

Nu jär jag så rasande jälak att jag jett åsta ta pänna å slabb ihop nager rada. Gånga jänna je jag me int ti att görm å stava å skriv på bätter som jag jort än på gång förut jänna.

Nu järe belysningsfrågan söm jag ska ta å kast nalta ljus över fastän jag ha varken karbid eller fotogen att lys mä ve. Breve jänna jär skrive i ljuse borti kammarspisn, för uti kammarn vor järe än gammaldagsspis, hä jä na söm än yppespis. I mörest gatt jag åsta ta å såg opp borti gamstubron som jag kassere i sömmar, för han va jort borti tjärtallvirke, sä hä brinn som ljust å härligt.

Hä va ju lova att vi skulle få elektriskt ljus den 1 september, men int vart då hä, å sedan järe löva pån måne, tri vicker, fjortan daga ån vecku å sanna unna för unna å likväl så ha ve snart jul å inge lyse. 0, i trofasta löften, som du store Ax&I i Grubb ha give! Å hä sitt di de vassvärdiga transformatorerna som aldrig komma. Men no ha ve fått göra att dem ha vure på väg hit, ja, ve ha hört att dem ha kömme å Tavelsjö, men hä ha ba vyre klare lögnen. Sejnest rykte om dessa vidunder omtalade, att hä stod int i människors makt att anskaffa dessa, kanske hä jär sannest. Men varifrån ta aren transformatora då, för hä jär för då int en enda tinning söm int tala örn att där å där ha dem fått lyse. Det är ju nästan allihop söm ha tröste se ve hä att innan jul så skull ve ha ljust. Å nu -järe sanna, järe nangting unner på att abbonenta val grön i öga. Men det är sig likt, ty när ha hä gått nångting framåt ti byn jänna, för alla stora företag här ha lätte vänt på sin fullbordan. Men no få vi lär oss att betala hä dem ha fått färdigt å mer dell, för si då glöm dem int å oss, men no skull dem ville att ve skull glöm löfta dem ha jett oss, sä bä foder dem no i tösthejt. Så no få vi lär oss vänt allte, ska ve då få foder att dem hane färdigt innan nästa jul. Men ba hä föntes då karbid sä han fing köp då han vad som behövs, för han val då int oppsätt om han fins. Fotogen ha ve ju även fått köp mot utbyte av smör, men nu jär han slut för ett tag men jag ha hört att dem skull få hem hanlara jänna å då val det ju på någe vis.

Nu ha hä då kömme nalsta snö, men hä va för lite kallt innan han kom, för isa dem jär som riskabla vad de stora beträffa, småsjöa dem hall no. Men det syns som om vintern skull val som höstn, ett evinnerligt over, allt skogsarbete jär nästan omöjligt för hä jär så slaskigt å surt.

Nu jett jag ta å slut breve jenna för jag si att tallven jär slut. Åsse får jag då önsk alla tinningens läsare en God Jul.

Hieronymus

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng