Gå till innehåll

>Sen blev det mörkt om hösten, och stormade på hav, och stum blev fåglarösten, och blomstren föllo av. Så sjunger skalden Zakarias Topelius i sin dikt >Årstiderna> och dessa strofer runno mig just i minnet när jag skulle börja detta brev. Samtidigt kom jag även att tänka på skalden K.F. Dahlgrens något mera seriösa dikt: >Hösten är kommen, hör stormarna gny! Svanen tar avsked och svalorna fly, blomman har bäddat i mossan sin grav, vågorna brusa på villande hav> - Dessa båda dikter måla ju så väl denna årens tid, ty efter en sommar som mest liknat en höst har dock den verkliga hösten tagit vid. Av den fägring sommaren bjudit på återstår ej mycket i dessa dagar. Löven gulna och sopas av stormarna vårdslöst omkring, förgäves söker man efter en markens blomma. Endast rönnarna prunka i en röd färg från de rikliga mängder bär som tynga grenarna. Nätterna äro mörka och hela naturen bereder sig för kung Bores intåg.

Trots detta synes dock hösten bjuda på bättre väder än vad sommaren gjort. Regnandet som räckt både länge och väl synes ju nu ha upphört, och efterträtts av ett synnerligen välbehövligt torrväder. Man blir nästan tvingad att tro på att gamla märken stå sig ibland, ty i och med att de >sju veckorna> toga slut var det även slut med regn. För att finna en like till den gångna sommarens rika nederbörd får man gå ej mindre än 72 år tillbaka i tiden. Sommaren 1852 berättas ha varit ungefär likadan, men det är ju få personer som minnas den. Brevskrivarens farfar, som är några och åttio år har dock dragit sig till minnes denna sommar och förtäljt, huruledes man även då fick hava höhässjorna ute till hösten, mycket hö ruttnade också ned fastän man på sina håll försökte det medlet, att ovanpå höhässjorna breda ut näver som skulle motstå det ihållande regnandet. Detta års skörd skulle också hava varit synnerligen dålig och i ringa värde till människoföda.

Under de sista torrvädersdagarna hava hässjorna kommit bort från åkrarna och i stället ersatts med grönfoderhässjor och skylar. Skördearbetet har den gångna veckan bedrivits ganska intensivt och en stor del är redan undanstökat. Genom nattfroster och en hastigt utbredd sjukdom på kornet har det Mena skörderesultatet ytterligare nedsatts. Att tänka på att kunna utvinna något av årets skörd till människoföda är ej lönt. Man torde få vara glad om det bästa är gott nog till utsäde, en del kornåkrar hava även skördats som grönfoder. Halmen är ju grön och av ypperlig beskaffenhet, bara man finge en riktig torka åt den.

Potatissjukan har börjat yppa sig ganska allmänt och en del potatisland, allrahelst de som äro belägna på sur och tung jord, torde komma att ge en klen avkastning. Rotfrukterna komma också att ge en mindre riklig skörd, ty även här har regnet gjort sitt till.

På grund av de dåliga skörderesultaten torde nog många gå en mindre ljus vinter till mötes. Visserligen är det ju gott om mat, men det behöves pengar för att kunna köpa den. Bleve det bara gott om förtjänster till vintern vore ju saken i någon mån klarad.

Lingonen förekomma ganska rikligt denna höst. Hade det varit kristidens höga priser, skulle det ha blivit liv i skogarna.

Den rikliga nederbörden och det höga vattenståndet gör, att årets höstplöjning i hög grad försvårats. Finge man ha torrväder en längre tid vore ju detta ej så svårt och man får väl hoppas att man får en vacker höst efter en dålig sommar.

Av jägare har berättats, att tillgången på vilt är beträffande skogsfågel medelmåttig, hararna äro ej heller så få, men ung­hararna äro små, beroende kanske på den sena och kalla våren och våta sommaren.

Hieronymus

22 juli 1923

<Människan spår, men gud rår>, detta gamla ordspråk besannar sig rätt ofta. Ett nytt bevis därpå, ser man ju nu dagligen i växtligheten. Den starka värme som kom efter den kalla försommaren, har gjort att det blev fart i växtligheten. Dessutom har ju regn kommit i behaglig tid. Dessa gynnsamma väderleksförhållanden ha gjort, att årets skördeutsikter ljusnat, något som man knappt vågade hoppas under den kalla tiden.

Vårsådden synes ganska tillfredsställande särskilt på sand- och myrjord. Även på tyngre jordmån, där sådden ej verkställdes för tidigt, lovar det att bli god skörd. Blir det blott värme i fortsättningen och en längre tid fram på hösten, har man att hoppas på en relativt god skörd.

Slotterarbetet torde ganska allmänt taga sin början denna vecka. Det är ju ändå betydligt senare än vanligt. De spådomar om en fasligt klen höskörd, som man hörde vid midsommartiden, komma lyckligtvis ej att besannas. Det härliga vädret har gjort, att gräset vuxit, så det formligen kunnat höras. Därför torde årets höskörd ej komma att stå fjolårets långt efter. Första årets vallar komma ju att ge en ej alltför riklig avkastning, beroende på fjolårets myckna liggsäd, men på de äldre vallarna ser det lovande ut. Kvaliteten synes vara den allra bästa. Särskilt klövern har gått upp med fart. Blir det blott prima bärgningsväder, har man all anledning känna sig nöjd.

Av blomningen att döma synes årets bärskörd också bliva riklig, men den blir mycket försenad. Vid denna tid i juli har man ju förr kunnat hitta mogna blåbär, men nu är det bara grönkart.

De senaste veckorna har en livlig virkestransport ägt rum efter våra vägar. En hel del virke från de många olika sågplatserna häruppe har nedforslats till Umeå eller dess närhet. Förtjänsten av virkestransport är ju nu ej så hög som under krisåren, men ändå ej att förakta. Många, som äro nödsakade att se sig om efter extraförtjänster, kunna med denna virkeskörning få ett ej föraktligt tillskott i hushållskassan.

Denna sommar har en hel del av befolkningen i våra trakter kommit på den i&n att under helgerna anordna kortare och längre utflykter, än till den ena och än till den andra platsen i vårt län. Man har slagit sig samman en 15 stycken och placerat sig i en lastbil, och så har man rest ut och beskådat landet. Resorna med lastbilen som fortskaffningsmedel ställa sig ju synnerligen billiga. Bilarna ha ju nu alldeles undanträngt Brunte och trillan. Är det fråga om en finare skjuts, är det ju endast bil, som går an. Den nutida tekniken har gjort, att både hästar och folk har det bättre än förr.

Hieronymus

Den så mycket efterlängtade värmen synes nu ändock ha kommit. Dagarna äro ju nu varma och vackra och även nätterna, som i de flesta fall hittills hållit låg temperatur. Hade värmen uteblivit ytterligare någon tid, hade årets skörd med säkerhet äventyrats. Ännu är det ju alldeles för tidigt att uttala sig, men man har då i någon mån med den inträdande värmen återfått hoppet om en skörd, detta hopp som hos många av bönderna nära nog hade försvunnit. Ett villkor är ju förstås att hösten och kylan uteblir tills i slutet av september, detta för att årets sådd skall kunna ge mogna skördar, ty årets vårsådd är ju i högsta grad försenad och behöver för den skull en blid höst.

Ingen person här kan minnas en sådan kall och otrevlig försommar som denna. Vid midsommartiden var det nära nog ingenting som kunde låta en ana att det verkligen var midsommar. Lövet var inte ens fullvuxet, och ra voro de blommor som prydde den gröna marken; endast häggarna stodo som vitskrudade brudar.

Det är väl kanske för sent att nu nämna något om midsommarhelgen här, men blott några ord. Den förflöt i all stillhet. Midsommarvakorna firades nog av de flesta hemma i sängen, där man väl rullade in sig i filtar och täcken. En del trotsade ju kylan och vistades ute i Guds fria men kalla natur, men det var nog mest ungdomen som vågade detta. Den danslystna delen av ungdomen trådde förstås dansen efter bälgaspelets och fiolens muntra melodier.

Vår by har i dessa dagar mottagit en del sommargäster, som sökt sig hit för att vistas i denna natursköna trakt för längre eller kortare tid under sommaren. Umeå barnens dagsförenings barnkoloni anlände i förra veckan för en sex veckors vistelse på sin vanliga sommarplats hos änkefru Israelsson. Barnens antal uppgår till 53, och man kan ej annat än lyckönska dessa små, de flesta med bleka kinder, att få komma ut till detta friska och natursköna hem, ut från dammet och skuggorna, i stadens gator och gränder. Säkert är att många skola ra röda kinder och brunt ansikte under ,den tid de vistas här, ty här få de inandas en härlig luft och ligga och svalka sig i Tavelsj öns vatten.

Det av »Kristliga-föreningen för unga kvinnor» anordnade sommarlägret för unga flickor, här i byn, mottog sina sommargäster i lördags. Lägret är förlagt till hemmansägaren Johan Petterssons gård och antalet inkvarterade är omkring 30-talet. Sommarlägret räcker under 10 dagars tid.

Utan någon som helst överdrift kan man påstå, att Tavelsjö är en av de härligaste och mest natursköna byar vårt landskap kan uppvisa. Detta är icke blott ett invånarnas egenkära påstående, utan en främling må komma från vilken trakt som helst, så är detta hans enstämmiga utlåtande. Därför, den som ej ännu sett vår by kan gärna ta sig en lusttur hit, och ett är visst, han skall ej behöva ångra resan.

En viss sjukdom som tidvis brukar uppträda här i vår trakt och då kräva flera offer ungefär samtidigt (inte dödsoffer) är »giftassjukan». Under midsommarhelgen sammanvigdes tre par, och nu är det ytterligare två par som instundande helg knyta hymens band.

Under den sistförflutna veckan har vår by besökts av en zigenarfamilj, som slog ned med sitt tält i mitten av byn. Mannen utövar kopparslagarens yrke och kvinnan är begåvad med den förnämliga förmågan att kunna förutsäga en människas blivande livsförhållanden genom att använda sig av en kortlek eller en del andra tricks. Hennes siareförmåga lär dock vara föga framstående, men hennes begär efter klingade mynt desto större, och man har all anledning att varna befolkningen på de platser detta värda herrskap besöker att inte allt för reflektionslöst gynna hennes spåarekonst.

Hieronymus

Likt alla andra bygdebrevskrivare, gör jag väl bäst i att börja med väder och vind. Vi veta ju dock alla denna tidnings läsare, att den innevarande sommaren låtit vänta på sig. Ja den gör det ju även fortfarande, ty ännu kan man ej tala om någon riktig sommar. Vårbruket har ännu ej tagit någon nämnvärd fart. Den stundande veckan torde dock bli en arbetsam tid för jordbrukaren. Av allt att döma har ju en annan väderlek inträtt. Intill dato har ingen nämnvärd sådd kunnat göras, emedan jorden, allrahelst lerjord och tyngre jord hållit sig sur och otillgänglig. Inträffar ej riktig värme snart, som sätter fart i både ett och annat, har man anledning frukta att årets olika skördar äventyras. Vallarna se ännu vita och dystra ut särskilt de vallar som i sommar skola giva första skörden te sig synnerligen otillfredsställande. Över huvud taget har man denna sommar att motse en medelmåttig, om icke ringa höskörd.

Den sena och kalla våren har också i hög grad inverkat på betesmarkerna. Följden har blivit att en hel del ha måst öka sitt foderförråd genom inköp av hö. Särskilt Tavelsjö-bygden har besökts av en hel massa norr ifrån kommande hököpare, och det är rätt stora kvantiteter som försålts till dessa behövande. Priset har ju varit någorlunda högt, i regel har det betalats 10 öre pr kg.

Något särdeles av intresse händer just inte här i denna by. Under den sista tiden har dock vår by gästats av både en s.k. "Cirkus Variet" och en kringresande biograf "Cirkus Variet" har förr i denna tidning under Ordet fritt av "Argus" fått en välförtjänt skrapa. Att år in och år ut återkomma med samma usla program är väl något för grovt. Den nämnda biografen var också långt ifrån tilltalande. Befolkningen gjorde klokast i att ej besöka de föreställningar dessa kringresande skojare och tattare giva. Även ordningsmakten borde ha ett öga på sådana sällskap, kanske landsbygden bleve befriad från en hel del strunt.

Konfirmationsundervisningen med årets konfirmander tog sin början den 4 d:s, och avslutas med konfirmation och barnens första nattvardsgång instundande lördag och söndag. Barnens antal är inemot femtio och lärare är komminister Levander.

Kanske förtjänar det också omnämnas, att vår by denna vår begåvats med en ny bil. Hr Elov Andersson har nämligen inköpt en Ford bil och nu ha vi turer till Umeå varje dag.

Hieronymus

Julen, den stora midvinterhögtiden, har här i denna vrå av världen firats ungefär som förr. Inga störande företeelser har förekommit i form av fylla och oljud, som förr i tiden var absolut oskiljaktigt från julfirandet. Ett det allra härligaste väder har också bidragit till att årets jul av mången med glädje bevaras i minnet, ty i vanliga fall brukar ju snö och köld vara allenarådande vid juletid. Julaftonens kväll blevo åtskilliga hem besökta av jultomtar, som var de gjorde besök väckte idel munterhet och glädje. Julmorgonens tidiga timmar ekade av bjällrors muntra klang, ty många både nära och fjärran boende skulle ju besöka julottan. Denna var också talrikt besökt och kyrkokören bidrog med tvenne lyckade sångnummer, vilket i icke ringa mån bidrog att höja julstämningen. Även under högmässan sjöng kören en sång, mycket väl utförd. Annandagens afton höll Tavelsjö kristliga ungdomsförening sin sedvanliga årsfest i samband med årsmöte. Denna fest är den enda, som hållits under helgen. Inte att undra på därför, att den var talrikt besökt, särskilt av ungdomen. Först höll komminister Levander en kort predikan, varefter kaffe serverades och kyrkokören bjöd på flera sångnummer som mottogs med livligt bifall. Så höllos mötesförhandlingarna varvid samtliga styrelseledamöterna omvaldes. Sedan följde ett par solosånger av Hr J. Åberg och fröken Åberg. Till sist plundrades de båda julgranarna på sina godsaker, och dessa gingo under klubban och försåldes till verkliga kristidspris. Så skildes man åt med minnet av en angenäm afton. Till sist är det kanske på sin plats, att nu vid årsskiftet uppmana alla, att vid prenumeration av tidningar ej förglömma vår Kuriren. Särskilt alla nykterhetsvänner påminnas om de upprop som utgått från de olika nykterhetssamfunden om att ej på minsta sätt stödja den förbudsfientliga tidningspressen. Så får jag slutligen önska alla denna tidnings läsare, både kända och okända ett i allt gott nytt år.
Hieronymus

Höstens kalla vindar draga fram över bygden, som nu ser rätt så dyster ut. Att kung Bore är i antågande är lätt att känna. Marken har ju varit klädd i vinterskrud ett par gånger, men snön har tinat bort. Nu sist lämnade efter sig en ganska förarglig isskorpa till stort förfång för trafiken på vägarna. Man skall se sig väl för att man inte sätter en rova i all obetänksamhet.

Några särskilda nyheter från vår trakt äro ej att omtala. Det som händer och sker hör till det alldagliga.

Den del av Tavelsjö som i allmänhet benämnes Varmvattnet, samt byarna Blomåker och Österbacka skola inom den närmaste tiden erhålla elektriskt ljus och kraft. Arbetet med framdragandet av ledningarna samt inmonteringen pågår med iver. Inalles ett dussintal abonnenter äro anslutna till anläggningen. Kraften tages från Harrsele och anknytes till högspänningsledningen i Tavelsjö. Även inom dessa ovannämnda byar finnas de som föredraga att sitta vid sina rykande fotogenlampor. Kanske är det den rådande penningsknappheten som också spelar en inte obetydlig roll.

Att tala om någon nämnvärd arbetslöshet inom våra trakter är kanske inte tillbörligt. Någon egentlig arbetarstam finnes icke här utan utgöras arbetarna för det mesta av jordbrukaresöner och mindre jordägare. Dessa få nu söka sin utkomst från sin egen eller, sin faders torva. De sedvanliga timmerdrivningarna häromkring på sin faders torva. De sedvanliga timmerdrivningarna häromkring på vintrarna ha ännu ej hörts till, men nog torde framdeles några mindre drivningar komma att av Mo & Domsjö bortsättas. Förtjänsterna med dessa komma nog att betydligt understiga de förra årens.

Gustaf Adolfs-dagen kommer att här högtidlighållas med en enkel aftonunderhållning i kyrkan instundande söndag kl. 5 em. Föredrag kommer att hållas av komminister Levander. Manskören >Sjung, Sjung> skall underhålla med körsång och detta är ju nog, för att aftonen skall bli trevlig. Dessutom blir det deklamation mm.

Hieronymus

Skördearbetet har nu tagit sin början här ganska allmänt. Årets skörd är ifråga om kvantitet rekordartad, men med kvalitén är det både si och så. På sina ställen har en svår sjukdom på både halm och korn börjat visa sig. Den sprider sig ganska fort och på grund härav har många måst taga itu med skördearbetet kanske fortare än de beräknat. Av allt att döma blir det dock ett gott år, om inte för tidig frost inträffar samt om gott torkväder erhålles. Skördearbetet försvåras i hög grad av liggsäd. Årets höskörd torde har blivit över medelmåttan och kvalité när mycket god. De naturliga ängarna ha dock varit dåliga på grund av för kylig väderlek under försommaren. Potatislanden härjas allmänt av en svår farsot. Blasten angripes först genom att den svartnar samt blir slak och liknar mest förfrusen. Även på potatisen börjar det synas efter en tid. En del ha slagit utav blasten med liar och på så sätt sökt hämma sjukdomen att även angripa potatisen. Det är med ett visst intresse man emotser utgången av denna sjukdom, ty blir man utan potatis har man borta en viktig faktor i hushållsförnödenheterna. "Pären ha jär mat'n bå åt svina och falke", så sade direktör Westerlund i Brattby en gång i ett föredrag, och med honom instämma hundratals bondgummor, som skola laga mat åt både folk och svin. Både blåbär och lingon förekomma rikligt detta år. Några större avsättningsmöjligheter ha emellertid ej funnits. Torkerierna hava ju köpt men priserna hava kanske varit för låga. Höstens valkampanj har ännu ej nått vår by med sina högsta vågor. Några politiska föredrag har ännu ej hållits inom detta valdistrikt vare sig av det ena eller andra partiet. Kanske skall det framdeles börja agiteras. Jordbrukarnas riksförbund eller numera Bondeförbundet har förr börjat valstriden med hållandet av föredrag av än den ena, än den andra sörlänningen, som gjort sig besväret att resa hit upp och prata bondeförbundets allena rättsinniga politik för bönder häruppe. Innevarande höst har dock ej någon sådan varit här, inte ens deras främste kandidat, hr Gabrielsson, har börjat sin agitation. Resultatet av höstens val emotses dock ganska allmänt med ett stort intresse. Det är ju nu även kvinnornas tur att säga sin mening i politiska även som i andra frågor.

Hieronymus

Våren - hur härligt klingar ej det ordet? Intet ord kan väl som detta fängsla och tjusa samt lyfta en högt över tidens futtigheter. I mannaminne har väl aldrig någon så härlig och tidig vår som den innevarande inträffat. Efter förhållandet i naturen kan man gott säga att det är, tre å fyra veckor tidigare än under normala förhållanden. Vi ha ju blott hunnit hälften av maj och lövskogen ståtar i full lövskrud och häggarna stå nästan i fullt flor. Vallarna synas särdeles livskraftiga denna vår, särskilt de yngre, och torde den grundliga rotblöta vi under pingsthelgen fått, än ytterligare sätta liv i gräsväxten, blott det blev värme efter regnet. Det ymniga regnet torde också vara till stort gagn för sommarbetet, till glädje o. fromma för dem, som lida av foderbrist. Vårbruket har ännu ej tagit någon nämnvärd fart. Endast en del myrsådder ha gjorts på de myrjordar, där man måste så medan tjälen finnes kvar. Kommer nu värme efter regnet, blir det nog fart med vårbruket, och utsikter finnas för att kunna undanstöka vårsådden betydligt tidigare än i fjol. Någon nämnvärd vårflod har det ej varit denna vår, vadan de jordägare som förr plågats av översvämningar, nu äro kvitt dessa. Pingsthelgen har i våra bygder förflutit lugnt och stilla. Våra sångare ha haft på sin lott att fylla nöjeslystnaden. Manskören gav konsert i Norrby skola pingstdagen kl. 6 em. och kunde glädja sig åt en efter ort och förhållanden ganska talrik publik. Lokalen var för trång och kvav för att kunna ge sången den rätta klangen och förtog mycket av dess välljud. Annandag pingst gav kören konsert i Tavelsjö kyrka. Publiken var fåtalig, kanske till stor del beroende av det regniga vädret. Här kommo tonerna till sin rätt, och det gedigna programmet genomgicks utan någon som helst brist eller skavank. Både program och utförande vittnade om god smak och sångkultur. Våra sångare äro värda beröm och borde vara förskonade från den illvilja som ofta visas dem. Sången är ju en skänk från alla goda håvors givare, ett pund, som det är aktning värt att rätt förvalta.

Hieronymus

Julen har här gått i fridens tecken. Inga nämnvärt berusade ha synts till och . allt har varit lugnt och stilla. Trakten häromkring torde höra till, de bästa inom vårt län ifråga om lönnbränning. Ännu har nog ingen kommit på den lagstridiga iden att bränna. Kanske frukta de som har lust därtill att fä göra bekantskap med vår landsfiskal, som särskilt synes vilja lägga an på att fä lönnbrännare och lönnkrögare kända. Inga särskilda tillställningar ha förekommit. De sedvanliga gudstjänsterna ha ej varit så talrikt besökta, undantagandes julottan då det var ganska mycket folk.

Annandag jul höll Tavelsjö ungdomsförening sitt sedvanliga årsmöte. Till styrelse valdes följande personer: ordf Olof Persson efter komminister Y. G. Levander som avsade sig ordförande­skapet, vice ordf hr Johan Lundberg, kassör C. M. Holmgren, sekret. Johan Karlsson, vice sekr. Elin Karlsson, revisorer Nils Karlsson och J. B. Forsberg, suppl. Karl Zingmark och Albert Ohlsson. Vidare förekom tal och sång samt servering av kaffe. Till sist hölls auktion på konfekt och äpplen ur de två julgranarna. Inkomsten av dagens fest beslöts att tillfalla svenska kyrkans mission, som är särdeles i stort behov av hjälp. Föreningens medlemmar uppmanades att på ett särdeles kraftigt sätt agitera för att nästkommande trettondagskollekt måtte bli så stor som möjligt.

Får till sist önska alla ett i allo lyckobringande och välsignelserikt nytt år. Undertecknad skall även under det kommande året så gott sig göra låter försöka att hålla Tavelsjöbygden i minne och hågkomst i tidningens spalter.

Hieronymus

Någon höst med ett så utpräglat vackerväder torde ej många minnas. Vi äro ju nu i slutet av november och helt litet snö har fallit. Snön har genom blitt väder o. köld förvandlats till en bastant isskorpa. Trafiken på vägarna bedrivas både med slädar och hjuldon. Det ser rent av lustigt ut när en kommer på sin cykel och den andra susar fram på sin stålspark. Många torde också försöka sig på rovsättning, men skörden blir nog klen.

En hel del avverkningar komma nog att påbörjas inom den närmaste tiden. Den stagnation på skogsmarknaden som varit rådande en tid har nu förbytts i ett livligt köpande och säljande. Motorsågar komma även under denna vinter att förflyttas från den ena till den andra platsen. Icke obetydliga förtjänster beredas av denna trävarurörelse för befolkningen, både genom huggning och körning.

Tavelsjö mejeri som under de båda sistförflutna åren haft sin drift inställd slår nu åter den 22 dennes upp sina portar. Det har ombildats till andelsmejeri och ett livligt intresse synes förefinnas hos allmänheten för denna särdeles nyttiga hantering. Mjölkpriset kommer att bli 35 öre per liter. Hos en del bönder slumrar ändock intresserade sig mera för denna hantering kanske man började inse huru illa ställt man har det med sina kreatursbesättningar. Många ha kor i sin ladugård som ej hälften kunna betala vad födan och vården kostar. Sedan man fått en sådan i sin ladugård begriper man icke att det ej bär sig, utan man omhuldar kossan lika noggrant som en riktigt prima. För att mejerihanteringen skall kunna ge det resultat som önskligt är skulle man lägga större vikt vid kreatursbesättningarnas beskaffenhet. En tjurförening vore ett steg i rätt riktning. Men hur få en sådan till stånd i Tavelsjö? Nog för att det borde gå om man blott hade en liten smula intresse. Orten är ju både stor och välbärgad och skulle ej heller förlora i välmåga om den lade större vikt vid en mera rationell boskapsskötsel. Nej, så här låter det! Det angår ingen huru jag sköter mina kor och huruvida kor jag har i min ladugård, utan var och en har rättighet att handla och vandla som en bäst finner. Detta vittnesbörd för den frie bonden är ju gott och väl och visar att han är hemma på sin torva. Men jag tror att det skulle kännas lika gott om man kunde fä bort en massa sega och egenartade fördomar som finnes litet varstans. Rovodlingen bedrives här i en mycket ringa omfattning. En del bönder ha ju insett nyttan därav och hålla sig därför med rotfrukter i en icke ringa mängd. Större delen däremot ha ej insett det nyttiga i att hålla sina mjölkkor med rotfrukter utan betrakta rotfruktsodlingen · som en tidsförödande fåfänga utan något som hälst ekonomiskt utbyte. Av rovor tär en mjölkko aldrig för mycket om man utfordrar henne med annan föda i lämplig mängd. Dessutom kan en bonde aldrig odla för mycket rovor. Man skall ej behöva frukta för att det blir för riklig utfordring med denna fodervara.

Kommunalfullmäktigevalet och dess resultat är nu känt. Antalet röstade i Tavelsjö var ju helt litet i förhållande till de röst­berättigades antal. Man tyckte väl att när som man enats om en samlingslista det ej var så viktigt om man röstade eller ej. Det kan ju vara så när blott en lista förekommer och alla äro eniga om den. Strykningarna voro ju många och sammanräkningen besvärlig men torde de valda dock ha det bästa vettet om kommunens angelägenheter. Detta vad som beträffar Tavelsjö valdistrikt.

Efter nyåret kommer Rödå-byama att få poststation förlagd till Ytterrödå. Nu äro de hänvisade till Tavelsjö och den lant­brevbäringslinje som utgår från Tavelsjö till Överrödå bortfaller därmed. Ett länge närt önskemål blir därmed förverkligat. Trafiken och arbetet med skötseln av Tavelsjö poststation blir ju därigenom betydligt mindre besvärlig.

Hieronymus

 

 

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.