Gå till innehåll

Skördearbetet har nu tagit sin början här ganska allmänt. Årets skörd är ifråga om kvantitet rekordartad, men med kvalitén är det både si och så. På sina ställen har en svår sjukdom på både halm och korn börjat visa sig. Den sprider sig ganska fort och på grund härav har många måst taga itu med skördearbetet kanske fortare än de beräknat. Av allt att döma blir det dock ett gott år, om inte för tidig frost inträffar samt om gott torkväder erhålles. Skördearbetet försvåras i hög grad av liggsäd. Årets höskörd torde har blivit över medelmåttan och kvalité när mycket god. De naturliga ängarna ha dock varit dåliga på grund av för kylig väderlek under försommaren. Potatislanden härjas allmänt av en svår farsot. Blasten angripes först genom att den svartnar samt blir slak och liknar mest förfrusen. Även på potatisen börjar det synas efter en tid. En del ha slagit utav blasten med liar och på så sätt sökt hämma sjukdomen att även angripa potatisen. Det är med ett visst intresse man emotser utgången av denna sjukdom, ty blir man utan potatis har man borta en viktig faktor i hushållsförnödenheterna. "Pären ha jär mat'n bå åt svina och falke", så sade direktör Westerlund i Brattby en gång i ett föredrag, och med honom instämma hundratals bondgummor, som skola laga mat åt både folk och svin. Både blåbär och lingon förekomma rikligt detta år. Några större avsättningsmöjligheter ha emellertid ej funnits. Torkerierna hava ju köpt men priserna hava kanske varit för låga. Höstens valkampanj har ännu ej nått vår by med sina högsta vågor. Några politiska föredrag har ännu ej hållits inom detta valdistrikt vare sig av det ena eller andra partiet. Kanske skall det framdeles börja agiteras. Jordbrukarnas riksförbund eller numera Bondeförbundet har förr börjat valstriden med hållandet av föredrag av än den ena, än den andra sörlänningen, som gjort sig besväret att resa hit upp och prata bondeförbundets allena rättsinniga politik för bönder häruppe. Innevarande höst har dock ej någon sådan varit här, inte ens deras främste kandidat, hr Gabrielsson, har börjat sin agitation. Resultatet av höstens val emotses dock ganska allmänt med ett stort intresse. Det är ju nu även kvinnornas tur att säga sin mening i politiska även som i andra frågor.

Hieronymus

Våren - hur härligt klingar ej det ordet? Intet ord kan väl som detta fängsla och tjusa samt lyfta en högt över tidens futtigheter. I mannaminne har väl aldrig någon så härlig och tidig vår som den innevarande inträffat. Efter förhållandet i naturen kan man gott säga att det är, tre å fyra veckor tidigare än under normala förhållanden. Vi ha ju blott hunnit hälften av maj och lövskogen ståtar i full lövskrud och häggarna stå nästan i fullt flor. Vallarna synas särdeles livskraftiga denna vår, särskilt de yngre, och torde den grundliga rotblöta vi under pingsthelgen fått, än ytterligare sätta liv i gräsväxten, blott det blev värme efter regnet. Det ymniga regnet torde också vara till stort gagn för sommarbetet, till glädje o. fromma för dem, som lida av foderbrist. Vårbruket har ännu ej tagit någon nämnvärd fart. Endast en del myrsådder ha gjorts på de myrjordar, där man måste så medan tjälen finnes kvar. Kommer nu värme efter regnet, blir det nog fart med vårbruket, och utsikter finnas för att kunna undanstöka vårsådden betydligt tidigare än i fjol. Någon nämnvärd vårflod har det ej varit denna vår, vadan de jordägare som förr plågats av översvämningar, nu äro kvitt dessa. Pingsthelgen har i våra bygder förflutit lugnt och stilla. Våra sångare ha haft på sin lott att fylla nöjeslystnaden. Manskören gav konsert i Norrby skola pingstdagen kl. 6 em. och kunde glädja sig åt en efter ort och förhållanden ganska talrik publik. Lokalen var för trång och kvav för att kunna ge sången den rätta klangen och förtog mycket av dess välljud. Annandag pingst gav kören konsert i Tavelsjö kyrka. Publiken var fåtalig, kanske till stor del beroende av det regniga vädret. Här kommo tonerna till sin rätt, och det gedigna programmet genomgicks utan någon som helst brist eller skavank. Både program och utförande vittnade om god smak och sångkultur. Våra sångare äro värda beröm och borde vara förskonade från den illvilja som ofta visas dem. Sången är ju en skänk från alla goda håvors givare, ett pund, som det är aktning värt att rätt förvalta.

Hieronymus

Julen har här gått i fridens tecken. Inga nämnvärt berusade ha synts till och . allt har varit lugnt och stilla. Trakten häromkring torde höra till, de bästa inom vårt län ifråga om lönnbränning. Ännu har nog ingen kommit på den lagstridiga iden att bränna. Kanske frukta de som har lust därtill att fä göra bekantskap med vår landsfiskal, som särskilt synes vilja lägga an på att fä lönnbrännare och lönnkrögare kända. Inga särskilda tillställningar ha förekommit. De sedvanliga gudstjänsterna ha ej varit så talrikt besökta, undantagandes julottan då det var ganska mycket folk.

Annandag jul höll Tavelsjö ungdomsförening sitt sedvanliga årsmöte. Till styrelse valdes följande personer: ordf Olof Persson efter komminister Y. G. Levander som avsade sig ordförande­skapet, vice ordf hr Johan Lundberg, kassör C. M. Holmgren, sekret. Johan Karlsson, vice sekr. Elin Karlsson, revisorer Nils Karlsson och J. B. Forsberg, suppl. Karl Zingmark och Albert Ohlsson. Vidare förekom tal och sång samt servering av kaffe. Till sist hölls auktion på konfekt och äpplen ur de två julgranarna. Inkomsten av dagens fest beslöts att tillfalla svenska kyrkans mission, som är särdeles i stort behov av hjälp. Föreningens medlemmar uppmanades att på ett särdeles kraftigt sätt agitera för att nästkommande trettondagskollekt måtte bli så stor som möjligt.

Får till sist önska alla ett i allo lyckobringande och välsignelserikt nytt år. Undertecknad skall även under det kommande året så gott sig göra låter försöka att hålla Tavelsjöbygden i minne och hågkomst i tidningens spalter.

Hieronymus

Någon höst med ett så utpräglat vackerväder torde ej många minnas. Vi äro ju nu i slutet av november och helt litet snö har fallit. Snön har genom blitt väder o. köld förvandlats till en bastant isskorpa. Trafiken på vägarna bedrivas både med slädar och hjuldon. Det ser rent av lustigt ut när en kommer på sin cykel och den andra susar fram på sin stålspark. Många torde också försöka sig på rovsättning, men skörden blir nog klen.

En hel del avverkningar komma nog att påbörjas inom den närmaste tiden. Den stagnation på skogsmarknaden som varit rådande en tid har nu förbytts i ett livligt köpande och säljande. Motorsågar komma även under denna vinter att förflyttas från den ena till den andra platsen. Icke obetydliga förtjänster beredas av denna trävarurörelse för befolkningen, både genom huggning och körning.

Tavelsjö mejeri som under de båda sistförflutna åren haft sin drift inställd slår nu åter den 22 dennes upp sina portar. Det har ombildats till andelsmejeri och ett livligt intresse synes förefinnas hos allmänheten för denna särdeles nyttiga hantering. Mjölkpriset kommer att bli 35 öre per liter. Hos en del bönder slumrar ändock intresserade sig mera för denna hantering kanske man började inse huru illa ställt man har det med sina kreatursbesättningar. Många ha kor i sin ladugård som ej hälften kunna betala vad födan och vården kostar. Sedan man fått en sådan i sin ladugård begriper man icke att det ej bär sig, utan man omhuldar kossan lika noggrant som en riktigt prima. För att mejerihanteringen skall kunna ge det resultat som önskligt är skulle man lägga större vikt vid kreatursbesättningarnas beskaffenhet. En tjurförening vore ett steg i rätt riktning. Men hur få en sådan till stånd i Tavelsjö? Nog för att det borde gå om man blott hade en liten smula intresse. Orten är ju både stor och välbärgad och skulle ej heller förlora i välmåga om den lade större vikt vid en mera rationell boskapsskötsel. Nej, så här låter det! Det angår ingen huru jag sköter mina kor och huruvida kor jag har i min ladugård, utan var och en har rättighet att handla och vandla som en bäst finner. Detta vittnesbörd för den frie bonden är ju gott och väl och visar att han är hemma på sin torva. Men jag tror att det skulle kännas lika gott om man kunde fä bort en massa sega och egenartade fördomar som finnes litet varstans. Rovodlingen bedrives här i en mycket ringa omfattning. En del bönder ha ju insett nyttan därav och hålla sig därför med rotfrukter i en icke ringa mängd. Större delen däremot ha ej insett det nyttiga i att hålla sina mjölkkor med rotfrukter utan betrakta rotfruktsodlingen · som en tidsförödande fåfänga utan något som hälst ekonomiskt utbyte. Av rovor tär en mjölkko aldrig för mycket om man utfordrar henne med annan föda i lämplig mängd. Dessutom kan en bonde aldrig odla för mycket rovor. Man skall ej behöva frukta för att det blir för riklig utfordring med denna fodervara.

Kommunalfullmäktigevalet och dess resultat är nu känt. Antalet röstade i Tavelsjö var ju helt litet i förhållande till de röst­berättigades antal. Man tyckte väl att när som man enats om en samlingslista det ej var så viktigt om man röstade eller ej. Det kan ju vara så när blott en lista förekommer och alla äro eniga om den. Strykningarna voro ju många och sammanräkningen besvärlig men torde de valda dock ha det bästa vettet om kommunens angelägenheter. Detta vad som beträffar Tavelsjö valdistrikt.

Efter nyåret kommer Rödå-byama att få poststation förlagd till Ytterrödå. Nu äro de hänvisade till Tavelsjö och den lant­brevbäringslinje som utgår från Tavelsjö till Överrödå bortfaller därmed. Ett länge närt önskemål blir därmed förverkligat. Trafiken och arbetet med skötseln av Tavelsjö poststation blir ju därigenom betydligt mindre besvärlig.

Hieronymus

 

 

Ett härligt höstväder är ännu rådande och något regn synes ej vilja komma. Kommer vintern utan något regn blir det svårt för många. Särskilt de som ej ha säkra brunnar få lida av en kännbar vattenbrist. De kvarnar som drivas med vattenkraft få också nära nog inställa sin drift. Vid Kvarnsvedjans kvarn råder stor brist på vatten och en mängd spannmål ligger där som ej kan förmals i brist på drivkraft.

Några tum snö går också mången och önskar sig, så att man kunde få taga igen de får, som ännu gå i skogen och som ej kunna tagas fast förutan snö, så man kan följa spåren.

Fredagen den 29 oktober höll författarinnan Elisabeth Kuylenstierna-Wenster föreläsning om Karl XV i Tavelsjö folkhögskola. Den gedigna föreläsningen åhördes med spänt intresse från början till slut av den alltför fåtaliga publiken. Föreläsningen belyste kung Karls liv alltifrån den stund då 128 salutskott på Lejonbacken den 3 maj 1828 förkunnade hans födelse tills den 15 september 1872, då han på residenset i Malmö utandades sin sista suck. Många episoder ur hans liv bland allmogen såväl som i högre kretsar berättades. Föreläsningen beledsagades med en rungande applåd.

Söndagen den 31 okt. kl. 3 em. höll pastor M. Hyden ett gripande föredrag om "Den vita slavhandeln och dess hemska fasor". Föredraget berörde ett ämne som de flesta ej hade en' aning om. Några torde kanske ha hört något litet nämnas förut om ämnet, men aldrig ändock ha begripit huru fasaväckande den vita slavhandeln i verkligheten är. Pastor Hyden hade en rik erfarenhet från denna verksamhet. Han hade varit i tillfälle att åhöra polisförhör, som hållits med unga kvinnor, vilka av en slump råkat komma ur det hemska våldet. Ibland händer det att man får tag på dessa mystiska klubbar och ordnar som bedriva den vita slavhandeln. Den bedrives i Amerikas storstäder och dess tenakler sträcka sig utöver hela den civiliserade världen. En mängd hemlighetsfulla agenter locka till sig unga kvinnor. Dessa agenter uppträda så finurligt att man i de flesta fall ej märker deras syfte och verksamhet förrän efteråt. Omkring 50,000 unga kvinnor försvinna spårlöst och för alltid i Amerika för varje år. Siffran är ju hårresande. I ett misstänkt hus i Chicago i U.S.A. Hade polisen anträffat icke mindre än 1,948 unga kvinnor, däribland 63 svenska flickor. Pastor Hyden omtalade vad han hört två av dessa berätta och det var hemskt att höra vad de fått underkasta sig. Somliga voro alldeles nära döden. Pastor Hyden berättade två fall som hänt här i Sverge, huruledes unga flickor blivit engagerade av dessa agenter, som sägas skola skaffa tjänsteflickor men som när de kommit till Amerika varit spårlöst försvunna. Han ville särskilt rikta en varning till de unga flickor, som ämna bege sig till Amerika att se upp i vilka händer de hamna. Till sist vädjade han till allmänheten att på allt sätt bistå den sak han verkade för, både genom understöd i penningar och intresse för arbetet. Pastor Hyden talade sedan kl. 7 på kvällen i Ytterrödå skola för en talrik åhörare skara.

Så till sist några ord till allmänheten. Försök att bättre passa tiden för föredrag och gudstjänster. Gå ej heller onödigt ut och in i lokalen och var försiktig i dörren. De som ej ha annat föra än att sitta och prata sinsemellan, böra söka sig en annan plats för pladdret än i samlingslokaler och kyrkan. Det verkar störande på talaren när han ej blir uppmärksammad. Får väl hoppas på en ändring till det bättre.

Hieronymus

 

Hösten är på allvar kommen och av all sommarens härlighet finnes ej mycket kvar. Dagarna äro stormiga och nätterna kalla. I ladorna har man bärgat all den jordens frukt, som en givmild hand låtit oss skörda. Kanske dröjer det inte länge förrän kung Bore breder sitt vita täcke över den kala marken.

Tröskningsarbetet bedrives nu som bäst. Årets spann­målsavkastning understiger i kvantitet fjolårets betydligt, men torde kvaliten vara kanske bättre.

I dagarna ha landsvägssyner förrättats på våra allmänna vägar.

Vägarna äro i höst jämförelsevis goda, emedan något regn ej har upplöst och gjort dem svaga. Men ännu återstå en hel del trummor och broar som befinna sig än i höjden, än på dikesbotten.

Kretsmöte med Umeå-kretsen av blåbandsföreningama hölls i Tavelsjö den 3 dennes. Mötet öppnades av kretsrådets ordförande herr Karl Karlsson i Rödålien, som i några väl valda ordalag betonade vikten av att ej förtröttas i arbetet för bekämpande av rusdryckshanteringen och dess svåra följder. Så överlämnade herr Karlsson ordet till folkskollärare Edv. Åberg, Backen, som för sitt föredrag tog till utgångspunkt 8 versen ur 4:de kapitlet i Pauli brev till filipperna. Han gick skarpt tillrätta med den nuvarande anden hos en stor del av de större dagliga tidningarna i vårt land som hade ordet i sin makt men som på ett ansvarslöst sätt missbrukade sin makt. De borde väl i stället på allt sätt motarbeta den sorgliga tendens som under de sista åren visat sig i allt för framträngande grad. De skulle kunna uträtta mästerverk för nykterhetsarbetet, blott de ställde sig i det sannas och rättas tjänst. Härefter framhöll talaren att nykterhetsarbetet ej var något lätt arbete och att det rönte alltför litet bistånd från statskyrkans och frikyrkliga samfunds sidor. Han betonade särskilt som en stor framgång i nykterhetsarbetet om alla predikanter och präster som hade ordet i sin makt skulle vilja var och en i sin stad verka för nykterheten .. Herr Åberg tvivlade icke på att nykterhetshären i vår socken skulle kunna ökas med tusental, blott de predikanter och präster som inom dess gränser verka, ville på allt sätt framhålla nykterhetsrörelsen såsom en Gudi behaglig gärning och i sitt ord fördöma och bannlysa rusdryckshanteringen. Han uppmanade också alla, både gamla och unga, att när det gällde en god sak med förenade krafter hugga i och utföra arbetet i en sann, god och rätt riktning. Ty när det gällde bevarandet av hem och fosterland från rusdryckslastens hemska hantering finge ingen kraftansträngning anses för stor. Man får ej blott tänka på sin egen tillvaro utan måste se fram i tiden för kommande släkten som en dag skola skörda vad vi sådde. Det gäller då för den nu levande generationen att så den ädla säden, att skörden må bliva ädel. Med kärlek till medmänniskor, som fallit offer för rusdryckslasten måste man med kärleksfull övertalan förmå vinna offrets hjärta för nykterhets­arbetet. Ej får man med hemska skräcksyner försöka omvända en som fallit i frestelsen för starka drycker. Herr Åberg ville till sist sammanfatta sitt föredrag i Viktor Rydbergs ord: "Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas: det är en skörd, som undan honom bärgas, ty den hör evighetens rike till."

Sedan förekom en rast för kaffeservering, varefter det egentliga kretsmötets förhandlingar försiggingo. Åt kretsrådet uppdrogs att bestämma om missioneringen inom kretsen. Nästa kretsmöte förlades till Ytterrödå. Ordföranden, herr Karlsson avslutade så mötet med ett kort anförande.

Hieronymus

 

Höskörden denna sommar blev under medelmåttan vad kvantitet beträffar, kvaliteten var god. Mången torde få reducera kreatursbesättningen med någon ko.

Skördearbetet bedrives nu under högtryck och torde om en vecka vara avslutat. Skörderesultatet är klent, beroende på den intensiva torka, som under försommaren var rådande. Mången bonde torde i år ej få hälften spannmål i jämförelse mot fjolåret. Kvaliteten är ej heller den bästa, emedan en stor del ej är fullmogen. Det ser ut, som skulle den kommande vintern bli en prövningens tid för bonden, helst när allt vad mat heter, särskilt mjöl, är så dyrt. Köttpriserna äro låga här på landsbygden och de kreatur man måste avyttra får man ej mycket för, men när man skall köpa av slaktare, står priset högt, ty just dessa hava den största förtjänsten. Smörpriset har gått upp igen och befinner sig kring 6 kr. per kg.

Blåbärsskörden har denna sommar varit klen, men lingonen förekomma desto rikligare. Någon bärmarknad höres ej av. Därför torde tusentals liter lingon få förfaras detta år. Potatisskörden kommer nog också att i någon mån bli mindre än fjolårets skörd.

Söndagen den 22 augusti var en högtidsdag för Tavelsjö, som vi nog komma att minnas. Dagen ingick med ett strålande härligt väder. Högmässa hölls av komminister Grubbström från Vännäs. Kyrkan var fylld till sista plats. Kl. 1 em. höll Vännäs kyrkokör konsert inför en fulltalig publik. Programmet var rikt. Man kan inte säga annat än att det också utfördes väl. Kl. 4 em. hölls vespergudstjänst av komminister Grubbström under medverkan av Vännäs kyrkokör. Den högtidliga gudstjänsten, den första i sitt slag i Tavelsjö, övervars av en hel mängd folk. Efter denna hade kaffeservering anordnats i folkskolesalen. Under denna sjöng manskören "Sjung, Sjung" ett nummer, som belönades med en stormande applåd. Härefter gav Vännäs kyrkokör ett par sångnummer, som avtackades med nära nog frenetiska applåder. Så bringade Vännäs kyrkokör ett fyrfaldigt leve för Tavelsjö

samt dess gästvänliga befolkning. Efter detta steg komminister Levander fram och frambar i några korta ord sitt och ortens tack till Vännäs kyrkokör, som gjort denna dag så högtidlig för Tavelsjö. Därefter utbragtes ett fyrfaldigt leve för Vännäs­gästerna, vilket besvarades av dessa med sångarhälsningen. Som avslutning sjöngs unisont "Du gamla, du fria".

Valstridens vågor nå också våra fredliga bygder. Riksdagsman Johansson från Brånalt var för en tid sedan här och förkunnade den saliggörande läran om jordbrukarnas riksförbund. Han utdelade frikostigt partiets valprogram. Mindre frikostig var han med utdelandet av dess "Valkatekes", ty endast några rättrogna erhöllo av denna vara. Sen är blott avsedd för förbundets agitatorer, "Katekesen" innehåller en del frågor och svar, som verka nära nog lustiga, ty den som följt med innevarande års riksdagsarbete och vet huru riksförbundarnas representanter i riksdagen skött sig, han finner huru i denna "Valkatekes" sanningen är förvanskad. Till sist ett vänligt råd till dem som agitera för denna politiska åsikt. Se närmare till hur det är fatt med dem som bildat partiet i fråga. Försök sedan dölja den fula kroken så omsorgsfullt som möjligt med den feta masken.

Hieronymus

De som vid påsktiden gjorde sig den förhoppningen att vi skulle få en så tidig vår, ha nog blivit grundligt besvikna. Ännu ligger det kompakta snödrivor kvar på slätterna och i skogarna ha vi mycket med snö ännu. Blott det blev värme nu så att snösmältningen toge en något hastigare fart än hittills, så kanske vårbruket kunde taga sin början i normal tid. Jorden har denna vinter varit ringa frusen, så att när snön far reser också tjälen. Enligt gamla märken skulle vi bönder ha att förvänta ett fruktbart år. Bondepraktikan säger sålunda: 'Om april blåser i sitt horn, så fås en god skörd av korn. Mars torr april våt, och maj kall, fylla bondes lador all; men april torr och ren, är bonden till stort men. April varm, maj sval, juni våt, är något att glädjas åt. En torr april är ej vad bonden vill; men aprilregn ger frukterna hägn. Aprilsnö är så gott som fåragö. På en våt april följer en torr juni."

Nuförtiden fäster man ju dock inte någon vikt vid de gamla märkena.

Ett allmänt samtalsämne bland befolkningen här är fn. dammfrågan vid Haddingskroken. Sågägarna Granberg därstädes dömdes ju vid vårtinget i år att inom två månaders tid ha borttagit dammen. Denna damm reste dock all världens väg den 25 sistlidne april. Vårfloden tog dammen ifråga samt en mängd bakaved och sågspån. För att återuppbygga dammanläggningen igen måste herrar Granberg bygga en damm vid utloppet av södra Tavelsjö. Följden blev att vattnet började stiga i höjd och en stor del åker blev stående under vatten. Särskilt bönderna i östra Tavelsjö fingo sina lågt liggande åkrar bortgömda under vattenytan. Dessa tågade i väg till Haddingskroken och uppmanade herrar Granberg att genast borttaga denna damm. De nekade, men Tavelsjöboma ringde efter landsfiskal Vallmark, vilken infann sig hos dammägarna och förelade dem att innan klockan 7 den 29 april ha borttagit dammen vid Tavelsjöns utlopp. Granberg har dock icke borttagit dammen utan fortfar att dämma. De som lida skada därav torde komma att instämma herrar Granberg till kommande ting för liden vattenskada.

Kristi himmelsfärdsdag kommer konsert att givas i Tavelsjö kyrka av manskören "Sjung, sjung" samt Tavelsjö kyrkokör. Programmet kommer att bli rikt på innehåll. Alltså blir kyrkan fylld till sist plats på denna konsert.

Gott om körförtjänster torde det nog komma att bli under den kommande sommaren. Allt det virke som nu försågas skall forslas till Umeå och detta är inte ringa mängder. Ryktesvis har hörts att en lastautomobil skulle vara inköpt av en trävaruhandlande i Umeå och skulle lastbilen nedforsla virket. Vägarna äro nog för svaga för sådana påfrestningar, varför denna trafik torde bli kort. En personbil har inköpts av gästgivare Königsson i Tavelsjö också sin bil.

Hieronymus

Den som trott att vår trakt skulle vara alldeles förbisedd av försynen vid utdelningen av den ädla sångens gåvor, han har haft en galen tro. Under innevarande vinter har här bildats en manskör och en blandad kyrkokör. Manskören räknar 18 medlemmar, kyrkokören ett tjugutal. Konserter av dessa körer gåvos i Ytterrödå Marie bebådelsedag samt i Norrby lördagen den 27 mars. Mycket folk hade infunnit sig på båda platserna, helst å den förra. Lokalerna ha blott varit trånga skolsalar, som gjort att sången ej kunnat få den rytm den kunnat få om större lokaler stått till buds. Sångledare är den från Obbola i höstas inflyttade byggnadssnickaren Jonas Åberg, som äger stor förmåga att leda och intressera. Hr Åberg är nu tillförsäkrad åt Tavelsjö genom att han antagits såsom handelsföreståndare för Tavelsjö konsumtionsförening från den 1 april. Trots den korta tid som övningarna pågått, ha dock konserterna varit synnerligen väl utförda och ha ägt den rytm och klang man knappt kunnat fordra. Glansnumren torde vara "Björneborgarnas marsch" och "Vaggvisa från Kentucky". Förresten kan hela programmet sägas ha utgjorts av idel glansnummer.

Från visst håll betraktas dock bildandet av sångkörer såsom något fånigt. Det finns de, som säga att det blott är av högfärd, som de uppträda offentligt. Jag beder dessa individer, besök en konsert och känn efter om ej ert hjärta liksom lyfts över allt världsligt, när ni höra "Vaggvisa från Kentucky" eller något annat hänförande nummer. "Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång", så sjunges det i en sång och det finns väl knappast något sannare omdöme om sången. Fly ej alla onda känslor och tankar, när du åhör en ljuvlig och känslig sång? Vill ej ditt hjärta liksom öppna sig för en var och meddela sin glädje till . alla? Sorgen, hur tung den än må vara, far den ej sin kos inför tonernas makt? Och allt ont, allt dåligt, allt småaktigt, allt nedrigt och lånt hos människan får genom den sitt respass. Du skulle vilja taga hela världen i famn och smeka den samt lindra all nöd och smärta, om det i din förmåga stod, när du blir inspirerad av ett härligt sångstycke. Ja, jag kan ej med ord ge mina känslor det uttryck, som de kräva, och därför är det bäst jag slutar för denna gång med en enkel honnör för våra sångare, som vilja lyfta oss över vardagslivets grå enahanda.

Konsert torde komma att givas i Tavelsjö någon söndag efter påsk. Tavelsjöbor med flere, infinnen eder man ur huse för en gångs skull och hören något härligt.

Amerikafebern synes ännu skörda sina offer även i Tavelsjö. En välbärgad hemmansägarefamilj har i dagarna försålt sitt hemman samt genom en i två dagar hållen auktion allt sitt lösörebo. Det är väl ändå bedrövligt att människor skola bli så dumma, att de inte kunna värdera vad de äga i sitt eget land, helst när de ha fullt upp med vad de till livets uppehälle behöva.. Månne ej den dagen kommer, att de få bittert ångra sitt tilltag att utvandra till Amerika.

Under det sista året hava många emigranter som för ett tiotal år sedan utvandrade kommit åter och tagit i besittning den jord och de hem de lämnat. Andra åter ha blivit glada att de kunnat få köpa sig ett eget hem i gamla kära Sverige. Mången föreställer sig Amerika, som ett land flytande av mjölk och honung. Det är en galen uppfattning. Genom att föreställa sig Amerika såsom en guldgruva där var och en kunde få hämta guld efter eget behag ha många förslösat det lilla de ägt här i Sverige och därborta i västern måst gå såsom tiggare.

Hieronymus

Om väder och vind är det kanske inte lönt att mera språka, ty alla levande varelser se och veta att denna vinter är av en säregen typ. Kanske det är på tiden att en var börjar bereda sig för inköp av en flygmaskin så att man kan sväva i himmelens skyar. Den senaste stormen och snöfallet har hopat drivor större i dimensioner än förut, och när vårflödet kommer, om det någon gång kommer, så torde man behöva kunna hålla sig i luften likt "Guds ande" i skapelsens begynnelse. Risken att vara i vädret är väl inte så stor, när det blott är snö och vatten.

Den kring land och rike allhärjande farsoten har ännu skonat vår ort. Endast ett fåtal fall av lindrig natur ha hittills rapporterats; i fall de ens ha med spanska sjukan att göra. Beror på, hur länge det går väl, ty sjukdomen härjar ju ganska vårdslöst i vissa byar ej långt härifrån.

Så några ord till allmänheten! När ni i dessa dagar komma att uppvaktas med en lista för insamling av medel till hjälp av "spanska sjukans offer", så visen eder barmhärtighet så långt eder förmåga räcker. Skildringarna från de utav sjukdomen svåraste hemsökta landsdelarna ha nog väckt givmildhet hos mången, helst när man undgått dess hemsökelse. Tänk på de föräldralösa fattiga småbarnen i Arjeplog och Arvidsjaur!

I våra bygder grasseras det väldeliga i skogarna för närvarande.

Den stagnation i skogsdrivningen, som långt frampå vintern gjort sig gällande, har med ens försvunnit och ett livligt köpande och säljande ha försiggått. Priserna på skog äro ju ganska höga, särskilt i fråga om fullmålig skog. Många torde dock få lägga dragrepet på axeln och själva tjänstgöra som hästar, beroende på den djupa snön. Sågningen av timret sker för det mesta på motorsågar, som flyttas från den ena till den andra upplagsplatsen.

Det senaste regeringsombytet har livligt diskuterats bland politikunsarna i våra bygder. Somliga ha varit nog enfaldiga att tro, att nu skulle det socialdemokratiska programmet med ens börja att omsättas i verklighet. Ännu torde dock ingen behöva knäppa ihop händerna för magen och utropa: "Herre jössus bevara oss för socialista".

Hieronymus

 

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.