Gå till innehåll

Hösten är på allvar kommen och av all sommarens härlighet finnes ej mycket kvar. Dagarna äro stormiga och nätterna kalla. I ladorna har man bärgat all den jordens frukt, som en givmild hand låtit oss skörda. Kanske dröjer det inte länge förrän kung Bore breder sitt vita täcke över den kala marken.

Tröskningsarbetet bedrives nu som bäst. Årets spann­målsavkastning understiger i kvantitet fjolårets betydligt, men torde kvaliten vara kanske bättre.

I dagarna ha landsvägssyner förrättats på våra allmänna vägar.

Vägarna äro i höst jämförelsevis goda, emedan något regn ej har upplöst och gjort dem svaga. Men ännu återstå en hel del trummor och broar som befinna sig än i höjden, än på dikesbotten.

Kretsmöte med Umeå-kretsen av blåbandsföreningama hölls i Tavelsjö den 3 dennes. Mötet öppnades av kretsrådets ordförande herr Karl Karlsson i Rödålien, som i några väl valda ordalag betonade vikten av att ej förtröttas i arbetet för bekämpande av rusdryckshanteringen och dess svåra följder. Så överlämnade herr Karlsson ordet till folkskollärare Edv. Åberg, Backen, som för sitt föredrag tog till utgångspunkt 8 versen ur 4:de kapitlet i Pauli brev till filipperna. Han gick skarpt tillrätta med den nuvarande anden hos en stor del av de större dagliga tidningarna i vårt land som hade ordet i sin makt men som på ett ansvarslöst sätt missbrukade sin makt. De borde väl i stället på allt sätt motarbeta den sorgliga tendens som under de sista åren visat sig i allt för framträngande grad. De skulle kunna uträtta mästerverk för nykterhetsarbetet, blott de ställde sig i det sannas och rättas tjänst. Härefter framhöll talaren att nykterhetsarbetet ej var något lätt arbete och att det rönte alltför litet bistånd från statskyrkans och frikyrkliga samfunds sidor. Han betonade särskilt som en stor framgång i nykterhetsarbetet om alla predikanter och präster som hade ordet i sin makt skulle vilja var och en i sin stad verka för nykterheten .. Herr Åberg tvivlade icke på att nykterhetshären i vår socken skulle kunna ökas med tusental, blott de predikanter och präster som inom dess gränser verka, ville på allt sätt framhålla nykterhetsrörelsen såsom en Gudi behaglig gärning och i sitt ord fördöma och bannlysa rusdryckshanteringen. Han uppmanade också alla, både gamla och unga, att när det gällde en god sak med förenade krafter hugga i och utföra arbetet i en sann, god och rätt riktning. Ty när det gällde bevarandet av hem och fosterland från rusdryckslastens hemska hantering finge ingen kraftansträngning anses för stor. Man får ej blott tänka på sin egen tillvaro utan måste se fram i tiden för kommande släkten som en dag skola skörda vad vi sådde. Det gäller då för den nu levande generationen att så den ädla säden, att skörden må bliva ädel. Med kärlek till medmänniskor, som fallit offer för rusdryckslasten måste man med kärleksfull övertalan förmå vinna offrets hjärta för nykterhets­arbetet. Ej får man med hemska skräcksyner försöka omvända en som fallit i frestelsen för starka drycker. Herr Åberg ville till sist sammanfatta sitt föredrag i Viktor Rydbergs ord: "Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas: det är en skörd, som undan honom bärgas, ty den hör evighetens rike till."

Sedan förekom en rast för kaffeservering, varefter det egentliga kretsmötets förhandlingar försiggingo. Åt kretsrådet uppdrogs att bestämma om missioneringen inom kretsen. Nästa kretsmöte förlades till Ytterrödå. Ordföranden, herr Karlsson avslutade så mötet med ett kort anförande.

Hieronymus

 

Höskörden denna sommar blev under medelmåttan vad kvantitet beträffar, kvaliteten var god. Mången torde få reducera kreatursbesättningen med någon ko.

Skördearbetet bedrives nu under högtryck och torde om en vecka vara avslutat. Skörderesultatet är klent, beroende på den intensiva torka, som under försommaren var rådande. Mången bonde torde i år ej få hälften spannmål i jämförelse mot fjolåret. Kvaliteten är ej heller den bästa, emedan en stor del ej är fullmogen. Det ser ut, som skulle den kommande vintern bli en prövningens tid för bonden, helst när allt vad mat heter, särskilt mjöl, är så dyrt. Köttpriserna äro låga här på landsbygden och de kreatur man måste avyttra får man ej mycket för, men när man skall köpa av slaktare, står priset högt, ty just dessa hava den största förtjänsten. Smörpriset har gått upp igen och befinner sig kring 6 kr. per kg.

Blåbärsskörden har denna sommar varit klen, men lingonen förekomma desto rikligare. Någon bärmarknad höres ej av. Därför torde tusentals liter lingon få förfaras detta år. Potatisskörden kommer nog också att i någon mån bli mindre än fjolårets skörd.

Söndagen den 22 augusti var en högtidsdag för Tavelsjö, som vi nog komma att minnas. Dagen ingick med ett strålande härligt väder. Högmässa hölls av komminister Grubbström från Vännäs. Kyrkan var fylld till sista plats. Kl. 1 em. höll Vännäs kyrkokör konsert inför en fulltalig publik. Programmet var rikt. Man kan inte säga annat än att det också utfördes väl. Kl. 4 em. hölls vespergudstjänst av komminister Grubbström under medverkan av Vännäs kyrkokör. Den högtidliga gudstjänsten, den första i sitt slag i Tavelsjö, övervars av en hel mängd folk. Efter denna hade kaffeservering anordnats i folkskolesalen. Under denna sjöng manskören "Sjung, Sjung" ett nummer, som belönades med en stormande applåd. Härefter gav Vännäs kyrkokör ett par sångnummer, som avtackades med nära nog frenetiska applåder. Så bringade Vännäs kyrkokör ett fyrfaldigt leve för Tavelsjö

samt dess gästvänliga befolkning. Efter detta steg komminister Levander fram och frambar i några korta ord sitt och ortens tack till Vännäs kyrkokör, som gjort denna dag så högtidlig för Tavelsjö. Därefter utbragtes ett fyrfaldigt leve för Vännäs­gästerna, vilket besvarades av dessa med sångarhälsningen. Som avslutning sjöngs unisont "Du gamla, du fria".

Valstridens vågor nå också våra fredliga bygder. Riksdagsman Johansson från Brånalt var för en tid sedan här och förkunnade den saliggörande läran om jordbrukarnas riksförbund. Han utdelade frikostigt partiets valprogram. Mindre frikostig var han med utdelandet av dess "Valkatekes", ty endast några rättrogna erhöllo av denna vara. Sen är blott avsedd för förbundets agitatorer, "Katekesen" innehåller en del frågor och svar, som verka nära nog lustiga, ty den som följt med innevarande års riksdagsarbete och vet huru riksförbundarnas representanter i riksdagen skött sig, han finner huru i denna "Valkatekes" sanningen är förvanskad. Till sist ett vänligt råd till dem som agitera för denna politiska åsikt. Se närmare till hur det är fatt med dem som bildat partiet i fråga. Försök sedan dölja den fula kroken så omsorgsfullt som möjligt med den feta masken.

Hieronymus

De som vid påsktiden gjorde sig den förhoppningen att vi skulle få en så tidig vår, ha nog blivit grundligt besvikna. Ännu ligger det kompakta snödrivor kvar på slätterna och i skogarna ha vi mycket med snö ännu. Blott det blev värme nu så att snösmältningen toge en något hastigare fart än hittills, så kanske vårbruket kunde taga sin början i normal tid. Jorden har denna vinter varit ringa frusen, så att när snön far reser också tjälen. Enligt gamla märken skulle vi bönder ha att förvänta ett fruktbart år. Bondepraktikan säger sålunda: 'Om april blåser i sitt horn, så fås en god skörd av korn. Mars torr april våt, och maj kall, fylla bondes lador all; men april torr och ren, är bonden till stort men. April varm, maj sval, juni våt, är något att glädjas åt. En torr april är ej vad bonden vill; men aprilregn ger frukterna hägn. Aprilsnö är så gott som fåragö. På en våt april följer en torr juni."

Nuförtiden fäster man ju dock inte någon vikt vid de gamla märkena.

Ett allmänt samtalsämne bland befolkningen här är fn. dammfrågan vid Haddingskroken. Sågägarna Granberg därstädes dömdes ju vid vårtinget i år att inom två månaders tid ha borttagit dammen. Denna damm reste dock all världens väg den 25 sistlidne april. Vårfloden tog dammen ifråga samt en mängd bakaved och sågspån. För att återuppbygga dammanläggningen igen måste herrar Granberg bygga en damm vid utloppet av södra Tavelsjö. Följden blev att vattnet började stiga i höjd och en stor del åker blev stående under vatten. Särskilt bönderna i östra Tavelsjö fingo sina lågt liggande åkrar bortgömda under vattenytan. Dessa tågade i väg till Haddingskroken och uppmanade herrar Granberg att genast borttaga denna damm. De nekade, men Tavelsjöboma ringde efter landsfiskal Vallmark, vilken infann sig hos dammägarna och förelade dem att innan klockan 7 den 29 april ha borttagit dammen vid Tavelsjöns utlopp. Granberg har dock icke borttagit dammen utan fortfar att dämma. De som lida skada därav torde komma att instämma herrar Granberg till kommande ting för liden vattenskada.

Kristi himmelsfärdsdag kommer konsert att givas i Tavelsjö kyrka av manskören "Sjung, sjung" samt Tavelsjö kyrkokör. Programmet kommer att bli rikt på innehåll. Alltså blir kyrkan fylld till sist plats på denna konsert.

Gott om körförtjänster torde det nog komma att bli under den kommande sommaren. Allt det virke som nu försågas skall forslas till Umeå och detta är inte ringa mängder. Ryktesvis har hörts att en lastautomobil skulle vara inköpt av en trävaruhandlande i Umeå och skulle lastbilen nedforsla virket. Vägarna äro nog för svaga för sådana påfrestningar, varför denna trafik torde bli kort. En personbil har inköpts av gästgivare Königsson i Tavelsjö också sin bil.

Hieronymus

Den som trott att vår trakt skulle vara alldeles förbisedd av försynen vid utdelningen av den ädla sångens gåvor, han har haft en galen tro. Under innevarande vinter har här bildats en manskör och en blandad kyrkokör. Manskören räknar 18 medlemmar, kyrkokören ett tjugutal. Konserter av dessa körer gåvos i Ytterrödå Marie bebådelsedag samt i Norrby lördagen den 27 mars. Mycket folk hade infunnit sig på båda platserna, helst å den förra. Lokalerna ha blott varit trånga skolsalar, som gjort att sången ej kunnat få den rytm den kunnat få om större lokaler stått till buds. Sångledare är den från Obbola i höstas inflyttade byggnadssnickaren Jonas Åberg, som äger stor förmåga att leda och intressera. Hr Åberg är nu tillförsäkrad åt Tavelsjö genom att han antagits såsom handelsföreståndare för Tavelsjö konsumtionsförening från den 1 april. Trots den korta tid som övningarna pågått, ha dock konserterna varit synnerligen väl utförda och ha ägt den rytm och klang man knappt kunnat fordra. Glansnumren torde vara "Björneborgarnas marsch" och "Vaggvisa från Kentucky". Förresten kan hela programmet sägas ha utgjorts av idel glansnummer.

Från visst håll betraktas dock bildandet av sångkörer såsom något fånigt. Det finns de, som säga att det blott är av högfärd, som de uppträda offentligt. Jag beder dessa individer, besök en konsert och känn efter om ej ert hjärta liksom lyfts över allt världsligt, när ni höra "Vaggvisa från Kentucky" eller något annat hänförande nummer. "Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång", så sjunges det i en sång och det finns väl knappast något sannare omdöme om sången. Fly ej alla onda känslor och tankar, när du åhör en ljuvlig och känslig sång? Vill ej ditt hjärta liksom öppna sig för en var och meddela sin glädje till . alla? Sorgen, hur tung den än må vara, far den ej sin kos inför tonernas makt? Och allt ont, allt dåligt, allt småaktigt, allt nedrigt och lånt hos människan får genom den sitt respass. Du skulle vilja taga hela världen i famn och smeka den samt lindra all nöd och smärta, om det i din förmåga stod, när du blir inspirerad av ett härligt sångstycke. Ja, jag kan ej med ord ge mina känslor det uttryck, som de kräva, och därför är det bäst jag slutar för denna gång med en enkel honnör för våra sångare, som vilja lyfta oss över vardagslivets grå enahanda.

Konsert torde komma att givas i Tavelsjö någon söndag efter påsk. Tavelsjöbor med flere, infinnen eder man ur huse för en gångs skull och hören något härligt.

Amerikafebern synes ännu skörda sina offer även i Tavelsjö. En välbärgad hemmansägarefamilj har i dagarna försålt sitt hemman samt genom en i två dagar hållen auktion allt sitt lösörebo. Det är väl ändå bedrövligt att människor skola bli så dumma, att de inte kunna värdera vad de äga i sitt eget land, helst när de ha fullt upp med vad de till livets uppehälle behöva.. Månne ej den dagen kommer, att de få bittert ångra sitt tilltag att utvandra till Amerika.

Under det sista året hava många emigranter som för ett tiotal år sedan utvandrade kommit åter och tagit i besittning den jord och de hem de lämnat. Andra åter ha blivit glada att de kunnat få köpa sig ett eget hem i gamla kära Sverige. Mången föreställer sig Amerika, som ett land flytande av mjölk och honung. Det är en galen uppfattning. Genom att föreställa sig Amerika såsom en guldgruva där var och en kunde få hämta guld efter eget behag ha många förslösat det lilla de ägt här i Sverige och därborta i västern måst gå såsom tiggare.

Hieronymus

Om väder och vind är det kanske inte lönt att mera språka, ty alla levande varelser se och veta att denna vinter är av en säregen typ. Kanske det är på tiden att en var börjar bereda sig för inköp av en flygmaskin så att man kan sväva i himmelens skyar. Den senaste stormen och snöfallet har hopat drivor större i dimensioner än förut, och när vårflödet kommer, om det någon gång kommer, så torde man behöva kunna hålla sig i luften likt "Guds ande" i skapelsens begynnelse. Risken att vara i vädret är väl inte så stor, när det blott är snö och vatten.

Den kring land och rike allhärjande farsoten har ännu skonat vår ort. Endast ett fåtal fall av lindrig natur ha hittills rapporterats; i fall de ens ha med spanska sjukan att göra. Beror på, hur länge det går väl, ty sjukdomen härjar ju ganska vårdslöst i vissa byar ej långt härifrån.

Så några ord till allmänheten! När ni i dessa dagar komma att uppvaktas med en lista för insamling av medel till hjälp av "spanska sjukans offer", så visen eder barmhärtighet så långt eder förmåga räcker. Skildringarna från de utav sjukdomen svåraste hemsökta landsdelarna ha nog väckt givmildhet hos mången, helst när man undgått dess hemsökelse. Tänk på de föräldralösa fattiga småbarnen i Arjeplog och Arvidsjaur!

I våra bygder grasseras det väldeliga i skogarna för närvarande.

Den stagnation i skogsdrivningen, som långt frampå vintern gjort sig gällande, har med ens försvunnit och ett livligt köpande och säljande ha försiggått. Priserna på skog äro ju ganska höga, särskilt i fråga om fullmålig skog. Många torde dock få lägga dragrepet på axeln och själva tjänstgöra som hästar, beroende på den djupa snön. Sågningen av timret sker för det mesta på motorsågar, som flyttas från den ena till den andra upplagsplatsen.

Det senaste regeringsombytet har livligt diskuterats bland politikunsarna i våra bygder. Somliga ha varit nog enfaldiga att tro, att nu skulle det socialdemokratiska programmet med ens börja att omsättas i verklighet. Ännu torde dock ingen behöva knäppa ihop händerna för magen och utropa: "Herre jössus bevara oss för socialista".

Hieronymus

 

Tiden rusar iväg liksom drevs den av den ihärdiga storm som denna vinter ej synes vilja ge sig. De vägplogningsskyldige få i vinter väl göra rätt för betalningen. Vägarna har dock blivit nästan ofarbara, stora backar ha uppstått där det är jämnt land sommartid och vägarna på slättbygden likna mest ett stormande hav. Blir tövädret i vår ihållande och starkt så kanske mången får risk att nära nog följa med strömmen.

Den 3 mars gives en föreläsning i Ytterrödå, som till det bästa rekommenderas i allmänhetens ihågkomst. Föreläsare är intendenten Ragnar Jirlov, Stockholm, och ämnet är "Hur Sverges allmoge byggt och bott tiderna igenom". Föreläsningen belyses av skioptikonbilder. Får väl hoppas på att vädrets makter visa en mildare uppsyn då än nu vid adjunkt Cederblads föreläsning så att publiken blir talrikare än nu sist.

Under denna månad har allmänheten haft att fullgöra sina deklarationsplikter. I vad mån var och en deklarerat till sitt samvetes tillfredsställelse är ej gott att säga. Tavelsjö-borna äro ju alltid samvets sanna.

Den nu åter uppblossande spanska sjukan har även låtit höra av sig i våra trakter i det att en del ströfall förekommit. Någon art av epidemi har den hittills ej antagit. En del personer ha låtit åderlåta sig för att motverka sjukdomen, till vad verkan det hava kan.

Skottåret har nu på allvar börjat för våra damer, detta märks tydligt. Till "en Janne på Kläppen" har en Vindel-tös med signatur "tro, hopp och kärlek", sänt sina hyllningar för hans "mycket intressanta brev i Kuriren för en tid sen". Vykortet ifråga har dock av posten ej kunnat sändas till dess rätta adressat utan finnes att avhämta å handelsboden i östra byn. Hoppas att "Janne på Kläppen" avhämtar sitt brev. All önsklig lycka till den ädla tösen! 1924 ha vi åter skottår, med detta tröstar sig.

Hieronymus

Under den senaste tiden har här en riktig vetemjölspanik varit rådande. Folk har köpt om sig med vetemjöl, somliga ha lagt sig till med ända till två säckar. Man blir nästan arg, när man märker hur folk av oförstånd ur nästan normala förhållanden framskapar så att säga kristider. Vad har resultatet blivit av detta köpande? Jo, kvarnarna och försäljarna av mjöl ha sett sig nödsakade att införa ransonering av mjöl, eller den föreskriften att man måste inköpa en lika stor kvantitet rågsikt som vetemjöl. Detta är till stort men för den köpande allmänheten på landsbygden, som för husbehov odlar den råg som behöves. Dessa se sig kanske nu nödsakade att reda sig utan vetemjöl i hushållet, emedan de ej kunna köpa båda mjölsorterna med de höga priser, som nu är rådande. Räcker den nu från den första i denna månad tillämpade förordningen länge, torde ett allmännt missnöje börja göra sig gällande bland bondeklassen. En förordning, som borde tillämpas vore den, att handlandena ej finge försälja hur stora kvantiteter vetemjöl som helst till de personer, som begära att få köpa säckvis, men detta skulle man ha börjat med förut. Tidens tecken utvisa, att vi kanske stå inför samma förhållande som hösten 1916.

En prisförhöjning som ej mötts med blida ögon är det höjda sockerpriset. Det ginge välan, om det vore de sockerkvaliteer, som gingo att köpa i "den gamla goda tiden", men nu är det ju endast de undermåliga kristidskvaliteema.

När jag nu liksom har givit mig till en prisexpert för en stund, kanske jag får nämna att slaktdjurspriserna har den senaste tiden visat ett oavbrutet fallande. Prisen på kalvskinn äro däremot mycket höga, tio och tolv kronor betalas för sådana. Även priserna på livkor hålla sig i höjden fortfarande, kanske beroende till största del på den rika tillgången på hö. Smörpriserna ha den senaste tiden varit i sjunkande. F.n. betala ortens uppköpare 5:25 och t.o.m. mindre ibland.

Så till sist en kollegial hälsning till "en Janne på Kläppen", och "En Olle i Skogsbryne", som under den senaste tiden i denna tidning ha börjat hjälpa mig att hålla vid makt nyhetsförmedlingen från vår by eller Tavelsjöbyigda, som ni säger. Dessutom en hälsning till Heinolus, som i Umebladet har börjat att skriva brev från Tavelsjö.

Lycka åt er alla tre och förresten alla andra, önskar
Hieronymus

Innevarande vinter är just inte att berömma för någon särdeles gynnsam väderlek. Ofantligt snörik är den och ännu torde i detta avseende måttet ej vara rågat. Det snöade tjugondag Knut, och gamla märken säga att om det snöar denna dag, ha vi att vänta tjugo urar till.

För dem, som ha timmeravverkningar, ställer den myckna snön till mycket arbete med vägar, likaså är det otrevligt arbeta med huggningen till följd av den mängd snö och is, som hopat sig i träden. Skogen far även illa av snön, som nedtynger och avbryter grenar och toppar, helst när stark storm är rådande. Några stora timmerdrivningar äro denna vinter ej å färde.

Den stundande tiden synes skall bli en kristid för bönderna. Allt vad de producera till avsalua sjunker i pris, medan det de behöva köpa stiger. Särskilt beträffande klädesmarknaden synes stark prisstegring förestående. Järnvarorna tyckas likaledes snarare stiga i pris än falla. De som inbillade sig att när kriget slutade allting åter skulle återgå i sina gamla gängor ha blivit grundligt besvikna. Man måste se tiden an med lugna blickar. Kanske på en tid av 5 á 10 år någorlunda drägliga förhållanden åter ha inträtt. Förr torde det ej vara lönt att hoppas på bättre tider.

Rödå föreläsningsförening har för vårterminen 1920 följande program: den 5 febr. redaktör I. Österström, Härnösand: "Bland kämpande folk i världskrigets sista timmar"; den 22, febr. läroverksadj. Carl Cederblad, Umeå, dubbelföreläsning om Sörmland, det leende landet"; den 3 mars intendenten Ragnar Jirlow, Stockholm: "Hur Sverges allmoge byggt och bott tiderna igenom"; den 21 mars red.-sekr. Axel-Magnus Carlsson, Umeå: "Östergötland, natur, folk och näringsliv"; den 8 april docenten Efr. Briem, Lund: "Människans behov av religion"; den 17 april direktör Edvin Westerlund, Brattby: "Jordens krav på sin man"; den 18 samma föreläsare och samma ämne i Tavelsjö folkskola. Så kommer komminister Gust. A. Grubbström, Vännäs, att hålla föreläsning över ämnet "Buddha, den störste av Indiens heliga". Denna föreläsning var utsatt till den 25 januari men blev framskjuten på obestämd tid. Jag vill här passa på och uppmana till allmänt besök av de värdefulla föreläsningarna! Bliv även medlem i föreningen och stöd den i dess arbete och kamp för allmän upplysning! Medlemmars årsavgift är blott tre kronor. Då har man fritt inträde till alla föreläsningar. Om det skulle finnas någon med ett ömmande hjärta för denna föreläsningsförening, som ville räcka sin hand till hjälp genom att bidraga med kontanta medel mottagas även dessa med stor tacksamhet, ty föreningen har att kämpa med ekonomiska svårigheter, särskilt skjutsarna ställa sig synnerligen dyrbara genom ortens avlägsna läge från järnvägsstationer samt andra föreläsningsföreningar. Men viljan är god hos de nuvarande medlemmarna, så att föreningen kommer nog att kunna klara sig.

Det ohyggliga väder, som under lördagen och söndagen varit rådande, har tillställt än den ena och än den andra förödelsen. På lördag kväll slocknade det elektriska ljuset helt plötsligt och har ej i skrivande stund återkommit. Telefonledningarna äro också ramponerade på flera ställen. Den oerhörda mängd snö, som fallit, har hopat sig i meterdjupa drivor, för det mesta på gårdar, varför somliga äro nästan isolerade. Ett drygt göra torde bortskaffandet av snön bli. Ett allmänt önskemål är nu hos befolkningen att blidväder bleve något körföre å vägar samt den djupa snön i någon mån sammansmälte.

Hieronymus

Den 17 december 1919, professor Portas dag, är nu lyckligt och väl förgången. Intet märkvärdigt hände i våra trakter, dagen var mulen som en annan vanlig midvinterdag. Hos somliga människor hade nog den tanken fäst sig, att det skulle inträffa något uppseendeväckande. En del personer hade börjat se en mörk fläck på solen en hel vecka i förväg, de sade åtminstone så. Om den solfläcken existerat blott i skådarens fantasi eller i solen kan jag ej avgöra.

Ett synnerligen gott före har under den senaste tiden varit rådande. Därför har också ett rörligt liv rått å våra vägar med körslor hörande till hem och gård. Ovanligt lugnt är det denna vinter med förtjänsterna i skogarna. Det har berättats att efter Tavelån ej en enda stock denna vinter kommer att framköras.

Julen närmar sig med raska steg. I hemmen råder en febril brådska för att kunna få allt i ordning till jul. Intet i matväg torde denna - sedan 1913 första fredsjul - behöva sakna. I matväg har ju julen sina traditioner. Nu finns det ju både fisk och fläsk, gryn och rågsikt, dessa för en jul så viktiga faktorer. Så till sist torde det elektriska ljuset i högsta mån bidraga till att göra denna jul till en glad jul.

En god och glad jul med matlust och glädje samt ett i allo lyckosamt nyår med hälsa och välbefinnande, tillönskas både vänner och ovänner, kända och okända, unga och gamla av.

Hieronymus

Kung Bore har nu gjort sitt intåg i våra bygder på renaste allvar. Dagarna äro mörka och kulna, ruskiga och snörika. En ganska sträng köld rådde dock en längre tid innan snön kom detta till ovärderligt gagn för de som under vinterns lopp ha att färdas över sjöar och myrar, vilka nu tillfrusit fullt bärkraftigt.

En tjuvskyttehistoria har de senaste veckorna varit ett allmänt samtalsämne. Älgen skulle ha skjutits strax intill Högland på aftonen den 15 oktober och under påföljande natt bortförts. Spåren i snön kunde följas till Umeå - Degerforsvägen. En annan älg skulle samma dag ha fällts invid Jäktande i Vännäs socken. Historien är i sitt slag sällsynt i våra trakter på den senare tiden.

Fredagen den 21 dennes höll kapten Ernst Liljedahl föreläsning i Tavelsjö folkskola över ämnet: Livets mening. Ämnet var kanske det allra bäst valda. Föreläsaren började med att det funnes två åskådningar om livets mening, nämligen: den materialistiska och den spiritualistiska. För att få den rätta åsikten om livets mening måste man begagna sig av den spiritualistiska. Föreläsaren framhöll vidare huru som människans andeliv var att likna vid ett träd, varav grenarna utgjordes av det sköna, arbete, lycka, glädje m. fl. Själva stammen måste dock bestå av godhet och kärlek till det idel goda. Föreläsaren avslutade sin gedigna föreläsning med att citera Victor Rydbergs minnesrika ord: Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, o.s.v. Föreläsaren avtackades med en ihållande applåd från den till ett 125-tal uppgående publiken.

Föreläsningen var den första som hölls i Tavelsjö för höstterminen, de andra föregående ha hållits i Ytterrödå, där det största antalet av medlemmarna inom Rödå-ortens föreläsningsförening äro tillfinnandes. Varför icke bilda en föreläsningsförening i Tavelsjö så att man ej behövde resa den långa vägen till Ytterrödå för att åhöra föreläsningarna? Tavelsjö är en så pass stor by att den kunde bilda en förening själv, blott intresse funnes. Nämnas bör att den nu omtalade föreläsningen var besökt av personer som trotsat både den dåliga väderleken samt ända till en och en halv mils väg. Hos sådana personer finnes intresse för en föreläsning.

Hieronymus