Gå till innehåll

Någon höst med ett så utpräglat vackerväder torde ej många minnas. Vi äro ju nu i slutet av november och helt litet snö har fallit. Snön har genom blitt väder o. köld förvandlats till en bastant isskorpa. Trafiken på vägarna bedrivas både med slädar och hjuldon. Det ser rent av lustigt ut när en kommer på sin cykel och den andra susar fram på sin stålspark. Många torde också försöka sig på rovsättning, men skörden blir nog klen.

En hel del avverkningar komma nog att påbörjas inom den närmaste tiden. Den stagnation på skogsmarknaden som varit rådande en tid har nu förbytts i ett livligt köpande och säljande. Motorsågar komma även under denna vinter att förflyttas från den ena till den andra platsen. Icke obetydliga förtjänster beredas av denna trävarurörelse för befolkningen, både genom huggning och körning.

Tavelsjö mejeri som under de båda sistförflutna åren haft sin drift inställd slår nu åter den 22 dennes upp sina portar. Det har ombildats till andelsmejeri och ett livligt intresse synes förefinnas hos allmänheten för denna särdeles nyttiga hantering. Mjölkpriset kommer att bli 35 öre per liter. Hos en del bönder slumrar ändock intresserade sig mera för denna hantering kanske man började inse huru illa ställt man har det med sina kreatursbesättningar. Många ha kor i sin ladugård som ej hälften kunna betala vad födan och vården kostar. Sedan man fått en sådan i sin ladugård begriper man icke att det ej bär sig, utan man omhuldar kossan lika noggrant som en riktigt prima. För att mejerihanteringen skall kunna ge det resultat som önskligt är skulle man lägga större vikt vid kreatursbesättningarnas beskaffenhet. En tjurförening vore ett steg i rätt riktning. Men hur få en sådan till stånd i Tavelsjö? Nog för att det borde gå om man blott hade en liten smula intresse. Orten är ju både stor och välbärgad och skulle ej heller förlora i välmåga om den lade större vikt vid en mera rationell boskapsskötsel. Nej, så här låter det! Det angår ingen huru jag sköter mina kor och huruvida kor jag har i min ladugård, utan var och en har rättighet att handla och vandla som en bäst finner. Detta vittnesbörd för den frie bonden är ju gott och väl och visar att han är hemma på sin torva. Men jag tror att det skulle kännas lika gott om man kunde fä bort en massa sega och egenartade fördomar som finnes litet varstans. Rovodlingen bedrives här i en mycket ringa omfattning. En del bönder ha ju insett nyttan därav och hålla sig därför med rotfrukter i en icke ringa mängd. Större delen däremot ha ej insett det nyttiga i att hålla sina mjölkkor med rotfrukter utan betrakta rotfruktsodlingen · som en tidsförödande fåfänga utan något som hälst ekonomiskt utbyte. Av rovor tär en mjölkko aldrig för mycket om man utfordrar henne med annan föda i lämplig mängd. Dessutom kan en bonde aldrig odla för mycket rovor. Man skall ej behöva frukta för att det blir för riklig utfordring med denna fodervara.

Kommunalfullmäktigevalet och dess resultat är nu känt. Antalet röstade i Tavelsjö var ju helt litet i förhållande till de röst­berättigades antal. Man tyckte väl att när som man enats om en samlingslista det ej var så viktigt om man röstade eller ej. Det kan ju vara så när blott en lista förekommer och alla äro eniga om den. Strykningarna voro ju många och sammanräkningen besvärlig men torde de valda dock ha det bästa vettet om kommunens angelägenheter. Detta vad som beträffar Tavelsjö valdistrikt.

Efter nyåret kommer Rödå-byama att få poststation förlagd till Ytterrödå. Nu äro de hänvisade till Tavelsjö och den lant­brevbäringslinje som utgår från Tavelsjö till Överrödå bortfaller därmed. Ett länge närt önskemål blir därmed förverkligat. Trafiken och arbetet med skötseln av Tavelsjö poststation blir ju därigenom betydligt mindre besvärlig.

Hieronymus

 

 

Ett härligt höstväder är ännu rådande och något regn synes ej vilja komma. Kommer vintern utan något regn blir det svårt för många. Särskilt de som ej ha säkra brunnar få lida av en kännbar vattenbrist. De kvarnar som drivas med vattenkraft få också nära nog inställa sin drift. Vid Kvarnsvedjans kvarn råder stor brist på vatten och en mängd spannmål ligger där som ej kan förmals i brist på drivkraft.

Några tum snö går också mången och önskar sig, så att man kunde få taga igen de får, som ännu gå i skogen och som ej kunna tagas fast förutan snö, så man kan följa spåren.

Fredagen den 29 oktober höll författarinnan Elisabeth Kuylenstierna-Wenster föreläsning om Karl XV i Tavelsjö folkhögskola. Den gedigna föreläsningen åhördes med spänt intresse från början till slut av den alltför fåtaliga publiken. Föreläsningen belyste kung Karls liv alltifrån den stund då 128 salutskott på Lejonbacken den 3 maj 1828 förkunnade hans födelse tills den 15 september 1872, då han på residenset i Malmö utandades sin sista suck. Många episoder ur hans liv bland allmogen såväl som i högre kretsar berättades. Föreläsningen beledsagades med en rungande applåd.

Söndagen den 31 okt. kl. 3 em. höll pastor M. Hyden ett gripande föredrag om "Den vita slavhandeln och dess hemska fasor". Föredraget berörde ett ämne som de flesta ej hade en' aning om. Några torde kanske ha hört något litet nämnas förut om ämnet, men aldrig ändock ha begripit huru fasaväckande den vita slavhandeln i verkligheten är. Pastor Hyden hade en rik erfarenhet från denna verksamhet. Han hade varit i tillfälle att åhöra polisförhör, som hållits med unga kvinnor, vilka av en slump råkat komma ur det hemska våldet. Ibland händer det att man får tag på dessa mystiska klubbar och ordnar som bedriva den vita slavhandeln. Den bedrives i Amerikas storstäder och dess tenakler sträcka sig utöver hela den civiliserade världen. En mängd hemlighetsfulla agenter locka till sig unga kvinnor. Dessa agenter uppträda så finurligt att man i de flesta fall ej märker deras syfte och verksamhet förrän efteråt. Omkring 50,000 unga kvinnor försvinna spårlöst och för alltid i Amerika för varje år. Siffran är ju hårresande. I ett misstänkt hus i Chicago i U.S.A. Hade polisen anträffat icke mindre än 1,948 unga kvinnor, däribland 63 svenska flickor. Pastor Hyden omtalade vad han hört två av dessa berätta och det var hemskt att höra vad de fått underkasta sig. Somliga voro alldeles nära döden. Pastor Hyden berättade två fall som hänt här i Sverge, huruledes unga flickor blivit engagerade av dessa agenter, som sägas skola skaffa tjänsteflickor men som när de kommit till Amerika varit spårlöst försvunna. Han ville särskilt rikta en varning till de unga flickor, som ämna bege sig till Amerika att se upp i vilka händer de hamna. Till sist vädjade han till allmänheten att på allt sätt bistå den sak han verkade för, både genom understöd i penningar och intresse för arbetet. Pastor Hyden talade sedan kl. 7 på kvällen i Ytterrödå skola för en talrik åhörare skara.

Så till sist några ord till allmänheten. Försök att bättre passa tiden för föredrag och gudstjänster. Gå ej heller onödigt ut och in i lokalen och var försiktig i dörren. De som ej ha annat föra än att sitta och prata sinsemellan, böra söka sig en annan plats för pladdret än i samlingslokaler och kyrkan. Det verkar störande på talaren när han ej blir uppmärksammad. Får väl hoppas på en ändring till det bättre.

Hieronymus

 

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.